YARATICI EDEBİYAT ŞEHİRLERİ BAĞLAMINDA KAHRAMANMARAŞ’IN DEĞERLENDİRİLMESİ
(KAHRAMANMARAS IN THE CONTEXT OF CREATIVE LITERATURE CITIES EVALUATION )

Author : NADİRE KARADEMİR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 672-696
    


Summary

UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulan Yaratıcı Şehirler Ağı (UNESCO Creative Cities Network-UCCN), farklı ülkelerde ve farklı kültürel temalarda birleşen şehirlerin kültürel çeşitlilik ve birliktelik içinde çalışıp projelerin üretilmesi amacı dâhilinde hayata geçirilmiştir. Ağ’da edebiyat, müzik, tasarım, gastronomi, zanaat ve halk sanatları, sinema/film ve medya sanatları olmak üzere yedi tematik alan bulunmaktadır. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde yaratıcı şehirlerin oluşturulması yer almakla birlikte Türkiye’den Ağ’a ilk katılan şehir gastronomi temasıyla Gaziantep olmuştur. Dünya bazında ise Edinburgh (Birleşik Krallık) ilk yaratıcı edebiyat şehri unvanını almıştır. Kahramanmaraş Türkiye’de Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat temasıyla başvuran ilk ve tek şehirdir. Kahramanmaraş tarih boyunca gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse farklı medeniyet ve kültürlerin geçiş bölgesinde olması sebebiyle kadim bir şehir, kilit bir mekân konumunda olmuştur. Bu çalışmada Dünya genelinde edebiyat teması üzerinden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan şehirler hakkında bilgiler verilmiş, Kahramanmaraş’ın Ağ’a edebiyat teması alanında dâhil olabilme durumu incelenmiştir. Çalışmada yaratıcı edebiyat şehirleri bağlamında Kahramanmaraş’ın değerlendirilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinden yararlanılarak durum analizi yapılmıştır. Kahramanmaraş’ın geçmişten günümüze, edebiyat kültürünü yaşatıyor oluşu, yedi güzel adam olarak isimlendirilen Erdem Bayazıt, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve üstat olarak ifade edilen Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin yanında daha birçok edebiyat şahsiyetleri, edebiyat dergileri, yayıncılık faaliyetleri, Maraş anlatıları ve edebi oluşumlar gibi hususlar şehrin ağa katılımı açısından önem taşıyan ögeler olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda şehirdeki yedi güzel adam edebiyat müzesi, uluslararası şiir ve edebiyat günleri etkinlikleri, uluslararası kitap ve kültür fuarları, edebiyat dergileri, edebiyat kıraathanesi, Kahramanmaraş akademi gibi birçok unsur da bu durumu desteklemektedir. Kahramanmaraş’ın yaratıcı edebiyat şehirleri ağına katılmasının şehre ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlayıp, ekonomik boyutta yerel kalkınmaya pozitif yönde etkileri olacağı, şehrin edebiyat turizmine de önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.Keywords

Yaratıcı şehirler ağı, yaratıcı edebiyat şehirleri, Kahramanmaraş.Abstract

The Creative Cities Network (UCCN), created by UNESCO in 2004, was implemented with the aim of working in cultural diversity and unity of cities united in different countries and different cultural themes to produce projects. There are seven thematic areas in the network: literature, music, design, gastronomy, craft and folk arts, cinema/film and media arts. While the creation of creative cities is included in Turkey's 2023 targets, Gaziantep was the first city to join the network from Turkey with the theme of gastronomy. On a world basis, Edinburgh (United Kingdom) is the first city of creative literature. Kahramanmaraş is the first and only city in Turkey to apply to the UNESCO Creative Cities Network with a literary theme. Kahramanmaraş has been an ancient city and a key place throughout history due to its geographical location and being in the transition zone of different civilizations and cultures.In this study, information was given about the cities included in the UNESCO creative cities network through the theme of literature throughout the world, and the status of Kahramanmaraş's inclusion in the field of literature theme was examined. In the study, in order to evaluate Kahramanmaraş in the context of creative literature cities, a situation analysis was made by using document analysis, one of the qualitative research methods.The fact that Kahramanmaraş keeps the literary culture alive from the past to the present, In addition to poets such as Erdem Bayazıt, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu and Necip Fazıl Kısakürek, who is expressed as a master, many other literary figures, literary journals, publishing activities, literary formations and Issues such as Maraş narratives have been identified as important elements for the city's participation in the network. At the same time, many elements such as the seven beautiful men literature museum in the city, international Poetry and literature days events, international book and culture fairs, literary magazines, literature cafe, Kahramanmaraş academy support this situation.It is thought that Kahramanmaraş's participation in the network of creative literature cities will provide the city with national and international recognition, will have positive effects on local development in economic terms, and will make significant contributions to the city's literary tourism.Keywords

Creative cities network, creative cities of literature, Kahramanmaraş.