TÜRKİYE'DE 2003-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN EĞİTİM-ÖĞRETİM KONULU E-ÖĞRENME TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLER
(IN EDUCATIONAL THEMED E-LEARNING THESIS PUBLISHED IN TURKEY BETWEEN 2003-2021 )

Author : Mehmet BARS  Nihat YETKİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 587-609
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında yayımlanan eğitim-öğretim konulu e-öğrenme tezlerindeki eğilimleri ortaya koymaktır. Betimsel içerik analizi yaklaşımı ile yürütülen bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan 60 tez incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Microsoft Excel programında oluşturulan E-Öğrenme Tezleri İnceleme Formu kullanılmıştır. Bu forma kodlanan veriler, sonrasında SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda lisansüstü tezlerin çoğunun yüksek lisans tezleri olduğu, tezlerin sayısında 2009 yılından itibaren bir artış olduğu, tezlerin çok büyük bir kısmının Türkçe yazıldığı, yayımlanan tez sayısı bakımından Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin ön plana çıktığı, tezlerin yarısının eğitim bilimleri enstitülerinde yürütüldüğü, tezlerin en fazla bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde; araştırma metodolojisi olarak çoğunlukla nicel yaklaşımın kullanıldığı, araştırma deseni olarak en çok tarama deseninin kullanıldığı, örneklem/çalışma grubu olarak en çok lisans öğrencileri ile çalışıldığı, nicel çalışmalarda en çok basit seçkisiz örneklemenin ve karma çalışmalarda amaçsal örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı, çoğunlukla 200 kişiyi aşmayan örneklem grupları ile çalışıldığı, veri toplama aracı olarak nicel araştırmalarda en çok ölçeğin ve karma araştırmalarda en çok görüşmenin kullanıldığı, çoğunlukla klasik veri toplama yönteminin kullanıldığı, veri çözümleme yöntemleri olarak nicel çalışmalarda en çok ANOVA ve ilişkisiz örneklemler için t-testinin, karma araştırmalarda ise en çok içerik analizinin kullanıldığı belirlenmiştir.Keywords

E-öğrenme, uzaktan öğrenme, içerik analiziAbstract

This study aimed to reveal the trends in e-learning theses on education and training published in Turkey between 2003-2021. 60 theses in the database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education were examined with the descriptive content analysis approach. The E-Learning Thesis Review Form, which was created in the Microsoft Excel by the researchers, was used as a data collection tool. Then the data were analyzed with SPSS. It has been found that most of the postgraduate theses were master's theses, the number of theses has increased since 2009, most of the theses were written in Turkish, Gazi and Hacettepe universities stand out in terms of the number of theses published, half of the theses were conducted in educational sciences institutes, and theses were conducted in the department of computer and instructional technologies most. Also, the quantitative approach was used as the research methodology and the survey design is used as the research design most, the sample/study groups consisted of the undergraduate students most,  the simple random sampling method was used in the quantitative studies and the purposive sampling in the mixed studies most, sample groups did not exceed 200 people mostly, scales were used in quantitative research and interviews in mixed research most as data collection tools, classical data collection method was used most, ANOVA and independent samples t-test were used in quantitative studies and content analysis in mixed studies most as data analysis methods.Keywords

E-learning, distance learning, content analysis