ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PROFESSIONAL BURNOUT AND TECHNOSTRESS LEVELS OF TEACHERS )

Author : Bayram Gökbulut  , Serhat Dindaş  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 42-59
    


Summary

Öğretmenlerin işlerini olumlu yönde etkilemesi beklenen teknolojinin, teknostres gibi olumsuz etkileri görülebilir. Teknostres ise öğretmenlerin meslek tükenmişliklerine etkileyebilir.  Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin teknostres ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2020-2021 akademik yılında, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilde 190 öğretmenden nicel veriler toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasında iki adet ölçek kullanılmıştır. Bunlardan “Teknostres Ölçeği” 28 madde ve 5 faktörden, “Tükenmişlik Ölçeği” ise 10 madde ve tek faktörden oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile öğretmenlerin teknostres ve mesleki tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öğretmenlerin teknostres ve mesleki tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet, okul kademesi ve mesleki kıdem değişkenleri arasındaki farklar araştırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi neticesinde, öğretmenlerin teknostres düzeylerinin orta düzey, mesleki tükenmişlik düzeylerinin ise tehlike sinyali düzeyinde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre, kadın öğretmenlerin teknostres düzeyleri erkek öğretmenlerin teknostres düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Öğretmenlerin teknostres ve mesleki tükenmişlik düzeyleri ile okul kademesi ve mesleki kıdem değişkenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Öğretmenlerin teknostres ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzey bir ilişki olduğu, teknostresin mesleki tükenmişliğin yaklaşık  %28’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Technostress, professional burnout, technological competenceAbstract

Technology, which is expected to affect teachers' work positively, may have negative effects such as technostress. Technostress, on the other hand, can affect teachers' professional burnout.  With this study, it was aimed to reveal the relationship between teachers' technostress and professional burnout levels. For this purpose, quantitative data were collected from 190 teachers in a province located in the Western Black Sea Region in the academic year 2020-2021. Two scales were used to collect quantitative data. Of these, the "Technostress Scale" consists of 28 items and 5 factors, and the "Burnout Scale" consists of 10 items and a single factor. The relationship between the obtained data and teachers' technostress and professional burnout levels was investigated. The differences between teachers' technostress and professional burnout levels and variables of gender, school level and professional seniority were investigated. As a result of the analysis of the data obtained, it was seen that the teachers' technostress levels were moderate and their professional burnout levels were at the level of danger signals. A significant difference was found between teachers' technostress and gender variables, and it was seen that female teachers' technostress levels were higher than male teachers' technostress levels. No significant difference was found between the teachers' professional burnout levels and the gender variable. No significant difference was found between teachers' technostress and professional burnout levels and professional seniority, education level variables. It has been observed that there is a positive moderate relationship between teachers' technostress and professional burnout levels. However, technostress affects teachers' professional burnout. Technostress explained approximately 28% of occupational burnout.Keywords

Teknostres, mesleki tükenmişlik, teknolojik yeterlik