EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST AND POSITIVE FUTURE EXPECTATION IN THE OCCUPATIONAL SAFETY FIELD
(İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA MESLEKİ İLGİ ve OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : ZEYNEP FERİDE OLCAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 371-385
    


Summary

This study investigates the relationship between professional interest and positive future expectation, as well as the prediction of professional interest on positive future expectation through the questionnaire administered to a sample group of 188 participants, who are students and graduates, all of whom will be occupational safety specialist with significant responsibilities and duties, and who will have to work under intense challenging and exhausting work pressure. The questionnaire consists of three sections: the first section consists of questions about demographic characteristics, the second section includes “Professional Interest Scale” developed by Kaysi (2021), which consists of 19 items and 4 dimensions, and last section includes “Positive Future Expectation Scale” developed by İmamoğlu & Edwards (2007), which consists of 5 items and one dimension. In the statistical analyses performed using the SPSS 25.0 statistical package program, Pearson Correlation coefficients were computed to examine the associations between the professional interest and the positive future expectations scores. The predictive power of professional interest components on positive future expectation was determined using multiple linear regression analysis. Analysis results show that positive future expectation scores increased as the total scores of the professional interest scale increased. Future expectations are positively predicted by occupational readiness, awareness of one’s choice of profession, and suggesting one’s profession to others.Keywords

Occupational health and safety, occupational safety specialist, psychology of working, professional interest, positive future expectationAbstract

Bu çalışmada ciddi sorumluluk ve görevlerin verildiği, aynı zamanda zorlu ve yorucu bir iş temposunda çalışmak durumunda kalan iş güvenliği uzmanı olacak üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 188 katılımcıdan oluşan örneklem grubuna uygulanan ankette, mesleki ilgi ve olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişki ile mesleki ilginin olumlu gelecek beklentisine yordayıcılığı araştırılmaktadır. Üç bölümden oluşan ankette; birinci bölüm demografik özelliklere ilişkin sorulardan oluşurken, ikinci bölümde Kaysi (2021) tarafından geliştirilmiş olan 19 önermenin ve 4 alt boyutun olduğu ‘’Mesleki İlgi Ölçeği’’, son bölümde ise İmamoğlu’nun (2001) geliştirdiği 5 maddelik ve tek boyut olan ‘’Olumlu gelecek beklentisi ölçeği’’ne yer verilmiştir. SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilen istatistiksel analizlerde mesleki ilgi ve olumlu gelecek beklentisi puanları arasındaki ilişkileri incelemek için ise Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Mesleki ilgi bileşenlerinin olumlu gelecek beklentisi üzerindeki yordama gücünü belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Mesleki ilgi ölçeği toplam puanları arttıkça olumlu geçek beklentisi puanları da artış göstermiştir. Mesleki hazır bulunuşluk, meslek seçim farkındalığı ve mesleğini başkalarına önerme olumlu gelecek beklentisini pozitif yönde yordamaktadır.Keywords

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, Mesleki İlgi, Olumlu Gelecek Beklentisi, Çalışma Psikolojisi