THE EFFECT OF LIFELONG LEARNING ON INDIVIDUAL INNOVATIVENESS
(YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ )

Author : Esra TÖRE  , Yasemin YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 485-500
    


Summary

The purpose of this research is to examine the effects of secondary school teachers' lifelong learning levels on their individual innovativeness. The research was conducted using the relational survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the study consists of a total of 364 teachers, 270 female and 94 male teachers working in public secondary schools in the Küçükçekmece district of Istanbul. "Lifelong Learning Scale (LLI)" and "Innovativeness Scale (IS)" were used as data collection tools. A ready-made statistical package program was used in the analysis of the data. As a result of the research, teachers' lifelong learning and individual innovativeness levels were found to be high. While the lifelong learning levels of teachers do not differ according to the variables of gender, age, education level, and total working time in the profession, they differ significantly according to the branch variable. While the individual innovativeness levels of teachers do not differ significantly according to gender, age, branch, and total working time in the profession, they differ significantly according to the education level variable. A positive and significant relationship was found between teachers' lifelong learning and their individual innovativeness levels. Lifelong learning level explains individual innovativeness level by 23%.Keywords

Lifelong learning, individual innovativeness, teacher.Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerinin ile bireysel yenilikçilikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan resmi ortaokullarda çalışan 270 kadın ve 94 erkek öğretmen olmak üzere toplam 364 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖ)”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde hazır istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ve bireysel yenilikçilikleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri cinsiyet, yaş, öğrenim seviyesi ve meslekteki toplam çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmazken, branş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ise cinsiyet, yaş, branş ve meslekteki toplam çalışma sürelerine göre anlamlı olarak farklılaşmazken, öğrenim seviyesi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ile bireysel yenilikçilikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yaşam boyu öğrenme düzeyi bireysel yenilikçiliği %23 oranında açıklamaktadır.Keywords

Yaşam boyu öğrenme, bireysel yenilikçilik, öğretmen