ÖĞRENCİLERİN FEN KONULARI İLE İLGİLİ HAZIRLADIKLARI ANALOJİ TÜRLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF ANALOGY AND LEARNING STYLES PREPARED BY STUDENTS ABOUT SCIENCE SUBJECTS )

Author : Nihat YAŞAR  , Muhammed Said AKAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 211-223
    


Summary

Bireylerin kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirirken kendine özgü karakteristik özelliklerini kullanması öğrenme stillerinin önemini ortaya koymaktadır. Öğrenme stilleri, her bireyin kendine özgü öğrenme stillerinin var olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenme, bilgilerin varlığı üzerinde düşünsel süreçlerin etkili bir şekilde kullanılması, bireyin bilişsel durumlarını farklı yollar kullanarak ifade etmesi ile oluşur. Analojiler, bilinen bir olgudan yola çıkarak olgular arasındaki bağlantıları kullanarak ve karşılaştırma yaparak bilinmeyen olguları açıklama sürecinde önemli rol alırlar. Başka bir deyişle zor olan bir kavramı basit bir forma dönüştürüp etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan yapılardır. Analojiler, yeni bilgilerin edinilmesini ve geliştirilmesini destekleyen kalıcı öğrenmeyi etkin kılan bilişsel bir süreçtir. Öğrenmenin düşünsel bir süreç olmasından yola çıkarak öğrenme stilleri açısından oluşturulan analoji çeşitlerinin belirlenmesi önem arz edebilir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının oluşturdukları analojilerin sahip oldukları öğrenme stilleri arasından belirlenmesidir.’’ Araştırmanın örneklemini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 60 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada, 120 soruluk Vermunt Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Vermunt, öğrenme stilleri ölçeğini dört alt boyutta ele almıştır. Vermunt, öğrenmenin özelliklerini belirlemek için ‘’Öğrenme yönelimleri, düzenleme stratejileri, işleme stratejileri, öğrenmenin zihinsel modelleri olmak üzere dört ayrı boyut tanımlamıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının oluşturdukları analoji türlerini tespit etmek için oluşturulmuş analoji örnekleri incelenmiştir. Analojilerin kullanımı ve işlevi dikkate alınarak öğretmen adaylarının oluşturduğu analoji türleri; basit, hikâye tarzı, oyunlaştırılmış ve resimle yapılan analoji olmak üzere dört farklı tür belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının genellikle basit ve hikâye tarzı analoji oluşturdukları tespit edilmiştir.Keywords

Analoji, fen eğitimi, öğrenme stilleriAbstract

The fact that individuals use their unique characteristics while performing permanent learning reveals the importance of learning styles. Learning styles reveal that each individual has unique learning styles. Learning occurs when the intellectual processes are used effectively on the existence of information, and the individual expresses his/her cognitive states using different ways. Analogies play an important role in the process of explaining unknown facts by making comparisons and using connections between facts based on a known fact. In other words, they are structures that transform a difficult concept into a simple form and enable effective and permanent learning. Analogies are a cognitive process that enables permanent learning that supports the acquisition and development of new knowledge. Based on the fact that learning is an intellectual process, it may be important to determine the types of analogies created in terms of learning styles. The aim of this research is to determine the analogies created by the pre-service teachers among their learning styles.” The sample of the research consists of 60 pre-service teachers studying at the Department of Primary Education at the Faculty of Education of Erzincan Binali Yıldırım University. In this study, descriptive research model was used. In this study, the Vermunt Learning Styles Inventory with 120 questions was used. Vermunt evaluated the learning styles scale in four sub-dimensions. Vermunt defined four different dimensions: "Learning orientations, regulation strategies, processing strategies, and mental models of learning" in order to determine the characteristics of learning. In this study, analogy samples created to determine the types of analogies created by pre-service teachers were examined. Types of analogies created by pre-service teachers considering the use and function of analogies; Four different types were determined as simple, story style, gamified and analogy with pictures. As a result of the research, the types of analogies prepared by the teacher candidates in terms of learning styles were determined. It has been determined that pre-service teachers generally create simple and story-like analogies.Keywords

Science education, analogy, learning styles.