ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS DISTANCE EDUCATION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Muhammed Fatih Turanalp  , Nilay ÖZER, Hakan KURT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 152-169
    


Summary

Uzaktan eğitimin pandemi dönemiyle birlikte yükseköğretimde bir zorunluluk hâline gelmesi bu süreçten etkilenen öğrenenlerin tutumlarını incelemeyi gerekli kılmıştır. Bu gereklilik bağlamında uzaktan eğitime yönelik yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarını ölçmek için geçerli güvenilir ölçme aracı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacını, yükseköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi oluşturmaktadır. Alan-yazın incelenerek oluşturulan madde havuzu uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamalara geçilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Necmettin Erbakan Üniversitesinin çeşitli ön lisans ve lisans kademelerinde öğrenim gören 19190 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapı geçerliği (yakınsama-ayırt edici geçerlik) hesaplamaları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece toplam varyansın %47,13’ünü açıklayan 25 maddeden oluşan üç boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin güvenirliğine yönelik Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Bu kapsamda araştırma ile geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bu ölçeğin öğrenci çalışma gruplarında etkili bir şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir.Keywords

Uzaktan eğitim, tutum ölçeği, uzaktan öğrenenler, geçerlik, güvenirlik.Abstract

The fact that distance education has become a necessity in higher education with the pandemic period has made it necessary to examine the attitudes of learners who are affected by this process. In the context of this necessity, the aim of the research is to develop a valid and reliable scale for measuring the attitudes of higher education students towards distance education. The item pool, which was created by examining the literature, was presented to the expert opinion and applications were started. The validity and reliability studies of the scale were carried out with 19190 students studying at various associate and undergraduate levels of Necmettin Erbakan University. Construct validity of the scale was carried out by exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and construct validity (convergence-discriminant validity) calculations. Thus, a three-dimensional scale consisting of 25 items explaining 47.13% of the total variance was obtained. As a result of the analyzes, the internal consistency coefficient calculated with Cronbach Alpha for the reliability of the scale was found to be .96. In this context, it is predicted that this scale, whose validity and reliability has been proven by research, can be used effectively in student study groups.Keywords

Distance education, attitude scale, distance learners, reliability, validity.