MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DEĞERLENDİRME ATMOSFERLERİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR GEÇERLİK ÇALIŞMASI
(PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TAKING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION ON THEIR CLASSROOM ASSESSMENT ENVIRONMENT: A VALIDITY STUDY )

Author : Emin Erdem KAYA  , Ergin ERGİNER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 60-71
    


Summary

Müzik eğitimi birçok yönü ile birbirleriyle ilişkili farklı unsurları barındıran bir süreçtir.  Bu süreçte, müzik eğitimi alan bireye sanatsal/estetik bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra, müziğin kuramsal ve performansa dönük yetilerinin de bireyde gözlemlenebilmesi gerekir. Müzik eğitimi sürecinde yürütülen birçok dersin içeriğinde soyut kavram ve ifadeler ile anlık performans deneyimleri yer aldığından, öğrencinin kendini ve süreci değerlendirmesi ayrıca önem arz etmektedir. Çünkü öğrenci genellikle bu deneyimi sergilediği performanstan sonra başkaları tarafından değerlendirilerek yaşar ve süreç bu anlamda tek yönlü ilerler. Bu bağlamda performansa dönük bir alan olan müzik eğitiminin hem öğrenmeye hem de performansa dönük öğrenci tarafından değerlendirilmesi, sürecin verimliliğine de katkı sağlayabilir. Bu çalışmada, öğrencilerin aldıkları müzik eğitimi sürecindeki atmosfer ve aldıkları eğitimi nasıl algıladıkları araştırılmaya değer görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye’deki bir üniversitenin müzik eğitimi verilen bir biriminde okumakta olan tüm öğrencilere, aldıkları müzik öğretimi sürecine yönelik Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (İlhan & Çetin, 2014) uygulanarak, ölçeğin yapı geçerliği sınanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli çerçevesinde doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ölçeğin yapısal eşitlik modellemesi ile büyük ölçüde doğrulandığı görülmüştür. Böylece müzik eğitimi alanına uygulanabilecek bir ölçme aracı kazandırılmıştır.Keywords

Music, Music Education, Class Athmosphere, Music PerformanceAbstract

Music education is a process with many aspects of the different elements relate to one another. In this process, it is necessary for an individual taking music education to gain an artistic / aesthetic insight as well as ability to theory and performance-oriented skills. For the reason that music education process has abstract concepts and expressions with instant performance experiences, self-evaluation and process evaluation are important for the students. Because students are generally evaluated by others after their performances and in this sense, one-way process progresses. In this context, music education as a performance-based area can contribute both the learning and performance-oriented evaluation of the students. In this study, investigation of the student’s perception about the atmosphere in the process of music education and their perceptions on education they receive are worth to be researched. In this context, the construct validity of the scale was tested by applying the Classroom Evaluation Atmosphere Scale (İlhan & Çetin, 2014) to all students studying in a music education unit of a university in Turkey. In the research, confirmatory factor analysis was applied within the framework of the descriptive screening model. According to the results of the research, it was seen that the scale was largely confirmed by structural equation modeling. Thus, a measurement tool that can be applied to the field of music education has been gained.Keywords

Music, Music Education, Class Athmosphere, Music Performance