ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ALGILANAN EBEVEYN KABUL/ REDDİ, DUYGU DÜZENLEME VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS WITHIN THE CONTEXT OF PERCEIVED PARENTAL ACCEPTANCE REJECTION, THE REGULATION OF EMOTIONS AND PSYCHOPATHOLOGY )

Author : Ahmet Fatih Şenel  , Özlem ÇAKMAK TOLAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 1-22
    


Summary

İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması ve kullanım alanının genişlemesi bazı olumsuzlukları da yanı sıra getirmektedir. Bu olumsuzluklardan biri de internet bağımlılığıdır. Özellikle ülkemizde, internet bağımlılığı ergenler açısından önemli bir risk faktörü olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut çalışmanın amacı, ergenlerde internet bağımlılığı, ebeveyn kabul/ reddi, duygu düzenleme ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma modeli olarak çalışmada, çok faktörlü yordayıcı korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 474 (231 kız / 243 erkek) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği, Ebeveyn Kabul ve Red Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistik yöntemleri, bağımsız örneklemler için t-testi, Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon, depresyon, hostilite düzeyleri ile içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme ve dışsal işlevsel duygu düzenleme düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erkek katılımcıların kız katılımcılara göre, daha yüksek baba red düzeyine sahip olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı düzeyi ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite, içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme, dışsal işlevsel duygu düzenleme, dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme, baba reddi ve anne reddi düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, bir günde internette geçirilen süre, içsel ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenlemenin internet bağımlılığının yordayıcıları arasında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ışığı altında tartışılmış ve psikoloji uygulamaları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.  Keywords

İnternet bağımlılığı, duygu düzenleme, ebeveyn kabul ve reddi, psikolojik belirtilerAbstract

The usage of internet’s becoming widespread and the rapid expansion of its area of use come with some negative consequences. One of these negative consequences is internet addiction. Internet addiction is an important risk factor for adolescents, especially in our country. In this context, the objective of the study is to determine the relationships among internet addiction, parental acceptance-rejection perceptions, regulation of emotions, and psychological symptoms. The research was designed with a multifactorial predictive correlation research model in terms of quantitative research approach. The Sample group is composed of 464 high school students (231 females/ 243 males). Demographic Information Form developed by researchers, Young’s Internet Addiction Test-Short Form, Parental Acceptance- Rejection Questionnaire, Regulation of Emotions Questionnaire (REQ) for Adolescents and Brief Symptom Inventory were used to collect data. In this study, descriptive statistics methods, independent samples t–test, Pearson correlation analysis, and hierarchical multiple regression were used to analyze the data. According to the results of the study, it has concluded that female participants have higher levels of anxiety, hostility, somatization, negative self, depression levels and internal dysfunctional emotion regulation and external functional emotion regulation than male participants. It was observed father rejection that male participants have higher levels of than female participants. There has a positive relationship between the level of internet addiction from depression, anxiety, negative self, somatization, hostility, internal dysfunctional emotion regulation and external functional emotion regulation and external functional emotion regulation levels. Anxiety, negative self, hostility, time spent on the internet, internal and external dysfunctional emotion regulation have been found to be one of the predictors of internet addiction levels. The results discussed in the light of the relevant literature and recommendations have been made within the scope of psychology practices.Keywords