MÜZİK ENGEL TANIMAZ: UZAKTAN KEMAN EĞİTİMİ MODELİNİN BEDENSEL ENGELLİLERİN KEMAN ÇALMA ERİŞİLERİNE ETKİSİ
(MUSIC HAS NO BOUNDARIES: THE EFFECT OF DISTANCE VIOLIN EDUCATION ON PHYSICALLY DISABLED ACHIEVEMENT OF PERFORMANCE VIOLIN )

Author : Yakup AKSOY  , Aynur Elhan NAYİR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 351-370
    


Summary

Bedensel engelli bireylerin yaşadığı problemlerin temel kaynaklarından birisi de erişilebilirliktir. Erişilebilirlik problemi bu bireylerin sosyal yaşama katılmalarının ve kendilerini gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Diğer taraftan bu problem eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaları noktasında engelli bireyler ile diğer bireyler arasında fırsat eşitsizliği de yaratmaktadır. Kapsamını ve etkisini teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli artıran uzaktan eğitim, bu bireylerin önündeki erişilebilirlik problemine çözüm bulma noktasında hem eğitimcilere hem de engelli bireylere büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu araştırmada uzaktan keman eğitimi modelinin bedensel engelli bireylerin keman icra erişilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden tek gruplu öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha önce keman eğitimi almamış, 20-25 yaş aralığında ve tekerlekli sandalye kullanan üç bedensel engelli üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile 2019-2020 akademik yılında 12 hafta boyunca, haftada birer ders olmak üzere uzaktan, başlangıç aşamasında özengen keman eğitimi gerçekleştirilmiştir. İnternet yoluyla gerçekleştirilen derslerde eş zamanlı modelde Skype uygulaması eş zamanlı olmayan modelde ise WhatsApp uygulaması kullanılmıştır. Veriler, araştırma için geliştirilen Keman Çalma Becerisi Gözlem Formu ile toplanmıştır. Analiz aşamasında bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda uzaktan keman eğitimi modelinin bedensel engelli öğrencilerin keman icra erişilerine olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Modelin; bedensel engelli bireylerin keman eğitimine erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırdığı, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğu, yaşam boyu öğrenmeyi desteklediği görülmüştür. İnternet hızından dolayı eş zamanlı çok sesli çalışmalara izin vermediği araştırmanın diğer sonuçları arasındadır. Araştırma sonucunda bu modelin erişilebilirlik problemi yaşayan bedensel engelli bireylerde, dezavantajlı ve marjinal gruplarda, afet, salgın ve pandemi gibi yüz yüze eğitime ara verilen olağanüstü durumlarda kullanılması önerilebilir.Keywords

Uzaktan keman eğitimi, engelli bireyler ve müzik eğitimi, engelli bireyler ve uzaktan eğitim, uzaktan müzik eğitimi, erişilebilirlik. Abstract

Accessibility is one of the main sources of the problems experienced by physically disabled individuals. Accessibility problem creates inequality of opportunity between disabled individuals and other individuals in terms of their participation in education and training activities. Distance education, which continuously increases its scope and impact in parallel with technological developments, offers great opportunities to find a solution to the accessibility problem in front of these individuals. This study aims to examine the effect of distance violin education model on physically disabled individuals' achievement of performance violin. Pretest-post-test design with one group, one of the weak-experimental designs, was used in the study. Study group consists of three physically disabled students who are between 20-25 years old, have never received violin education before and use wheelchair. Distance amateur violin education was initially conducted with the study group in 2019-2020 academic year once a week for 12 weeks. In the classes conducted through the internet, Skype application was employed in the synchronous model and WhatsApp application was used in the asynchronous model. The data were collected through Violin Playing Skill Observation Form. T-test was utilized for the dependent groups during the data analysis. As a result of the research, it was determined that the distance violin education model has a positive effect on the physically disabled students' achievement of performance violin. Other results of the study include that the model eliminates the accessibility problems of physically disabled individuals to violin education, contributes to the equal opportunities in education, supports life-long learning and the internet speed does not allow simultaneous polyphonic studies. It can be suggested as a result of the study that this model should be used in physical disabled individuals who have accessibility problems, marginal and disadvantaged groups, and in situations where face-to-face education is interrupted such as disaster and pandemic.Keywords

Distance violin education, disabled individuals and music education, disabled individuals and distance education, distance music education, accessibility.