60- 72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, SOSYAL YETKİNLİK DAVRANIŞLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG SELF-REGULATION SKILLS, SOCIAL COMPETENCE BEHAVIORS, AND PROBLEM SOLVING-SKILLS OF 60- 72 MONTH-OLD CHILDREN )

Author : Yeşim Işıksolu Aysel  , Emel Tok  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 464-484
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, 60- 72 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri, sosyal yetkinlik davranışları ve problem çözme becerilerinin ilişkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu okulöncesi eğitim gören 60-72 ay aralığındaki 329 çocuk, onların ebeveynleri ve 24 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 172 çocuk 60-66 ay, 157 çocuk 67-72 ay aralığındadır. Araştırma grubunun 171’i kız, 158’si erkek çocuktan oluşmaktadır. Araştırma Denizli iline bağlı ilçelerde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmıştır. Verilerin toplanması için "Kişisel Bilgi Formu", "Öz-düzenleme Becerileri Ölçeği", "Sosyal Yetkinlik Davranış Değerlendirme Ölçeği "nin sosyal yetkinlik alt boyutu ve "Problem Çözme Becerisi Ölçeği " kullanılmıştır. Verilerin analizi için Korelasyon testi uygulanmıştır. Öz-düzenleme becerisinin sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerini yordamasına yönelik basit regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların öz-düzenleme ve sosyal yetkinlik davranışları ile öz-düzenleme ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Problem çözme ve sosyal yetkinlik becerileri arasında anlamlı ilişki görülmemiştir. Sosyal yetkinlik puanları ile öz-düzenlemenin dikkat, engelleyici kontrol- duygu ve engelleyici kontrol- davranış alt boyutları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Problem çözme becerileri ve öz-düzenlemenin engelleyici kontrol- duygu alt boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Problem çözme ile sosyal yetkinlik becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak bir ilişki bulunmamıştır. Öz-düzenleme becerilerinin sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerini düşük düzeyde yordadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular alanyazında öz-düzenleme, sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerinin ilişkisine yönelik açıklamalardan farklılık göstermektedir. Öz-düzenleme, sosyal yetkinlik ve problem çözme ile ilgili yapılacak eğitim çalışmalarının düzenlenmesi için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Self- regulation, social competence, problem solving, preschool educationAbstract

This study attempts to examine the relationship among self-regulation skills, social competency behaviors, and problem solving skills of 60-72 month-old children. Relational screening method was used in the study. The study group of the present study consists of 329 preschool children aged 60 to 72 month-old; 172 children aged 60 to 66 month-old; and finally 157 children aged 67 to 72 month-old as well as their parents and 24 teachers. The study involved 171 girls and 158 boys. The research was carried out in pre-school education institutions located in the districts of Denizli, Turkey. Data were collected through "Personal Information Form", "Self-Regulation Skills Scale”, Social competence sub-dimension of the "Social Competence Behavior Assessment Scale", and "Problem Solving Scale". Correlation analysis was run for the analysis of the data. The simple regression analysis was performed to determine the relationship between social competence and problem solving skills of self-regulation skills Based on the results, low positive correlation was found between children's self-regulation and social competence skills, self-regulation and problem-solving skills. It was found that there was low but significant positive correlation between social competence scores and the sub-dimensions of attention, inhibitory control-emotion and inhibitory control-behavior of self-regulation. There was a positive low-level significant relationship between problem-solving skills and the inhibitory control-emotion sub-dimension of self-regulation. There was no statistically significant relationship between problem solving and social competence skills. It was found that self-regulation skills predicted social competence and problem solving skills at a low level. The findings differ from the findings of the similar studies in the literature focusing on the relations among self-regulation, social competence, and problem-solving skills. Suggestions were made for further educational studies  on self-regulation skills, social competence, and problem solving.Keywords

Öz-düzenleme, sosyal yetkinlik, problem çözme, okul öncesi eğitim