DETERMINING CANDIDATE SOCIAL STUDIES TEACHERS' KNOWLEDGE ABOUT BRAIN FUNCTIONS AND NEUROMYTHS

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEYİN FONKSİYONLARINA YÖNELİK DOĞRU BİLGİLERİNİN VE NÖROMİTLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING CANDIDATE SOCIAL STUDIES TEACHERS' KNOWLEDGE ABOUT BRAIN FUNCTIONS AND NEUROMYTHS

 
Author : Hatice KARA  , Cengiz DÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 258-272
DOI Number: :
Cite : Hatice KARA , Cengiz DÖNMEZ, (2023). DETERMINING CANDIDATE SOCIAL STUDIES TEACHERS' KNOWLEDGE ABOUT BRAIN FUNCTIONS AND NEUROMYTHS . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 258-272. Doi: 10.35826/ijoess.2996.
    


Summary

Studies in the field of neuroscience have gained speed with the development of technology. Educators also have not been indifferent to the results of neuroscience studies in the context of brain and learning and tried to combine education with various learning methods such as brain-based learning. This situation has brought many problems with it. Normally, neuromyth, which is a term of the medical area, is also used to express the wrong opinion from the misreading or misunderstanding of neuroscience studies. Three neuromyths are very common in the educational context. The most important organ that plays an active role in learning is the brain. The fact that teacher candidates also have neuromyths for learning will undoubtedly affect education and cause neuromyths to continue to exist. In this context, the aim of the research is to determine the correct knowledge and neuromyths of social studies teacher candidates about brain functions. The research was designed with the scanning model, which is one of the quantitative methods. The participants of the study were determined by criterion sampling, which is one of the purposeful samplings. In this context, the sample of the research consisted of 2nd, 3rd, and 4th-grade social studies teacher candidates. The reason for choosing this sample group is that the pre-service teachers took a course called "educational psychology" in the first grade. 126 teacher candidates participated in the research. The data were analyzed through a quantitative statistics program and descriptive statistics. Based on the research findings, it was concluded that social studies teacher candidates have many neuromyths such as brain and learning-related brain hemispheric specialization, learning styles, Omega-3 fish oils, and critical periods.Keywords

social studies education, teacher candidates, neuromyth.Abstract

Nörobilim alanındaki çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte hız kazanmıştır. Eğitimciler de, özellikle beyin ve öğrenme bağlamında nörobilim çalışmalarının sonuçlarına kayıtsız kalamamış ve beyin temelli öğrenme gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle nörobilim ile eğitimi birleştirmeye çalışmıştır. Bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Normalde tıp alanının bir terimi olan nöromit, eğitim alanında nörobilim çalışmalarının yanlış anlaşılması ya da yanlış okunmasından kaynaklı yanlış kanıları ifade etmek için kullanılmaktadır. Öğrenmede aktif rol oynayan en önemli organ beyindir. Öğretmen adaylarının da öğrenmeye yönelik nöromitlere sahip olması kuşkusuz eğitimi etkileyecek ve nöromitlerin varlığını sürdürmelerine neden olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının beyin fonksiyonlarına yönelik doğru bilgilerini ve nöromitlerini belirlemektir. Araştırma nicel yöntemlerden biri olan tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları ise amaçlı örneklemden biri olan ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini 2., 3. ve 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu örneklem grubunun seçilmesinin nedeni öğretmen adaylarının 1. sınıfta “eğitim psikolojisi” adlı dersi almış olmalarıdır.  Araştırmaya 126 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler nicel istatistik programı ile betimsel istatistik yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının beyin ve öğrenme ile ilgili beynin hemisferik olarak uzmanlaşması, öğrenme stilleri, Omega-3 balık yağları ve kritik dönemler gibi birçok nöromite sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

sosyal bilgiler eğitimi, nöromit, öğretmen adayı.