SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ

HYDROGEN ENERGY IN THE FUTURE OF SUSTAINABLE ENERGY POLICIES

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ

 
Author : Muhammed Oral    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 42
Page : 1115-1156
DOI Number: :
Cite : Muhammed Oral , (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 42, p. 1115-1156. Doi: 10.35826/ijoess.2834.
    


Summary
Özellikle son on yılda, küresel enerji politikaları yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik dönüşümler geçirmektedir. Hem küresel iklim değişimi hem de çevresel kaygılar ve ülkelerin enerji güvenliği temelinde uyguladığı enerji politikaları, sadece elektrik üretiminde değil, aynı zamanda sanayi ve ulaşım sektörlerinde de yeşil enerjilerin kullanımını arttırmayı içermektedir. Enerji teknolojilerindeki gelişmeler, hidrojenin daha az maliyetle elde edilmesini mümkün kılmakta ve bu da hidrojene olan talebin artmasını sağlamaktadır. Son yıllarda, ulaştırma sektöründe ve elektrik üretiminde hidrojen kullanımı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. İlk olarak 1990’larda prototip olarak üretilen hidrojenle çalışan otomobiller artık ticari bir teknoloji haline gelmiştir. Bu anlamda, hidrojen enerjisi, sıfır emisyon hedeflerine doğrudan ulaşabilen sürdürülebilir bir kaynak olarak stratejik bir misyona sahiptir. Hidrojen kullanımının yaygınlaşmasında, gaz olarak boru hatları ve sıvı olarak kriyojenik kamyonlar ile uygun terminal koşullarının varlığı neticesinde gemiler ve demiryolları aracılığıyla taşınabilen hidrojenin tüketim coğrafyalarına sevkiyatı hidrojen ekonomisinin ortaya çıkmasına ve hidrojen kullanımının yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Çalışmanın kapsamı, hidrojen enerjisindeki küresel gelişmelere odaklanmaktadır. Çalışma, yükselen bir kaynak olarak hidrojen enerjisinin küresel enerji politikalarındaki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir yönteme sahip olup veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi metodu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, hidrojen enerjisi küresel enerji politikalarında rasyonel bir aktör haline gelmektedir.

Keywords
Enerji Politikaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidrojen Enerjisi

Abstract
Especially in the last decade, global energy policies are undergoing transformations towards more efficient and efficient use of renewable energy sources. Both global climate change and environmental concerns and the energy policies implemented by countries on the basis of energy security include increasing the use of blue energies not only in electricity generation, but also in the industrial and transport sectors. Advances in energy technologies make it possible to obtain hydrogen at less cost, which leads to an increase in demand for hydrogen. In recent years, significant progress has been made in the transport sector and in the use of hydrogen in electricity generation. Hydrogen-powered cars, first produced as prototypes in the 1990s, have now become a commercial technology. In this sense, hydrogen energy has a strategic mission as a sustainable resource capable of directly achieving zero emission targets. In the expansion of hydrogen use, the shipment of hydrogen to consumption geographies that can be transported by ships and railways as a result of the presence of suitable terminal conditions with pipelines as a gas and cryogenic trucks as a liquid will serve to the emergence of the hydrogen economy and the expansion of hydrogen use. The scope of the study focuses on global developments in hydrogen energy. The study aims to address the role of hydrogen energy as a rising resource in global energy policies. The research has a qualitative method and the document analysis method has been used as a data collection technique. According to the findings, hydrogen energy is becoming a rational actor in global energy policies.

Keywords
Energy Policies, Renewable Energy Sources, Hydrogen Energy