SOCIOLOGY DIMENSION OF INNOVATION

İNOVASYONUN SOSYOLOJİK BOYUTLARI

SOCIOLOGY DIMENSION OF INNOVATION

 
Author : AYŞEGÜL DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 42
Page : 1203-1232
DOI Number: :
Cite : AYŞEGÜL DEMİR , (2020). SOCIOLOGY DIMENSION OF INNOVATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 42, p. 1203-1232. Doi: 10.35826/ijoess.2810.
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the sociological dimensions of innovation. Innovation has emerged because of the needs related to social, cultural, and economic social conditions. This state of regeneration can be compared to the human body rebuilding itself at any moment. In addition to traditional cooperation models in financial, technological, and social terms, innovation can be made possible by the realization of cooperation between talented individuals, institutions and organizations with different cultures and backgrounds. In the study, the sociological dimensions of innovation have been created because of the theoretical compilation of related studies after a detailed literature review. During the review of the literature on the subject, content analysis is performed, and it is seen that three sociologically different themes about innovation come to the fore. These themes are Competitive lifestyle (social simulation), technology-oriented consumption habits (technological innovation) and quality-oriented economic relationships (quality innovation). The study emphasizes the correlation between these three themes and innovation. As a result, eight categories play a decisive role in innovation: impact, people and talent, partnership, co-placement centers, community identification, outreach and dissemination, management and governance, and business model, financial plan, and sustainability. Due to the interaction between themes defined as innovation and competitive lifestyle, technology-oriented consumption habits and quality-oriented economic relations, there is a dynamic network between people-oriented relationships and technology-oriented behavior and consumption patterns. While shaping this social network, every factor that innovation interacts with should be handled in a holistic manner.Keywords

Innovation, social simulation, technological innovation, quality İnnovationAbstract

Bu çalışmada inovasyonun sosyolojik boyutlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. İnovasyon, sosyal, kültürel ve ekonomik sosyal koşullarla ilgili ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yenilenme durumu, insan bedeninin her an kendini yeniden inşa etmesine benzetilebilir. Finansal, teknolojik ve sosyal anlamda geleneksel iş birliği modellerinin yanı sıra, farklı kültür ve geçmişlere sahip yetenekli kişiler, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğinin gerçekleştirilmesi ile inovasyon mümkün hale getirilebilir. Çalışmada, inovasyonun sosyolojik boyutları detaylı bir literatür taramasından sonra ilgili çalışmaların teorik çerçevede derlenmesi sonucunda oluşturulmuştur. Konuya ilişkin literatür incelenmesi aşamasında içerik analizi yapılarak inovasyon konusuna dair sosyolojik olarak üç farklı temanın öne çıktığı görülmektedir. Bu temalar; Rekabetçi yaşam tarzı (sosyal simülasyon), teknoloji odaklı tüketim alışkanlıkları (teknolojik inovasyon) ve kalite odaklı ekonomik ilişkiler (kaliteli inovasyon) şeklinde belirlenmektedir. Çalışmada, özellikle bu üç tema ile inovasyon arasındaki ilişkisellik vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, etki, insanlar ve yetenek, ortaklık, ortak yerleştirme merkezleri, topluluk kimliği oluşturma, sosyal yardım ve yaygınlaştırma, yönetim ve yönetişim ve iş modeli, finansal plan ve sürdürülebilirlik olmak üzere sekiz kategori, inovasyonda belirleyici bir rol oynamaktadır. Çalışma, inovasyon ve rekabetçi yaşam tarzı, teknoloji odaklı tüketim alışkanlıkları ve kalite odaklı ekonomik ilişkiler olarak tanımlanan temalar arasındaki etkileşim nedeniyle, insan odaklı ilişkiler ile teknoloji odaklı davranış ve tüketim kalıpları arasında dinamik bir ağ olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sosyal ağı şekillendiren inovasyonun, etkileşimde bulunduğu her faktör açısından bütüncül bir şekilde ele alınması gerekmektedir.Keywords

İnovasyon, sosyal simülasyon, teknolojik inovasyon, kalite inovasyonu