FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN CIRCULATION: BRAIN POWER IN REGIONAL DEVELOPMENT

BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL KALKINMADA BEYİN GÜCÜ

FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN CIRCULATION: BRAIN POWER IN REGIONAL DEVELOPMENT

 
Author : Celal İNCE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 42
Page : 1092-1114
DOI Number: :
Cite : Celal İNCE , (2020). FROM BRAIN DRAIN TO BRAIN CIRCULATION: BRAIN POWER IN REGIONAL DEVELOPMENT. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 42, p. 1092-1114. Doi: 10.35826/ijoess.2808.
    


Summary
Bu çalışmada beyin göçü, beyin dolaşımı ve kalkınma olguları arasındaki ilişkiler çeşitli örneklemler üzerinden teorik olarak analiz edilmeye çalışılmaktadır. Refah düzeyi düşük toplumların temel problemlerinden biri beşerî sermaye düzeyi yüksek bireylerin birçok nedenden dolayı refah düzeyi yüksek ülkelere göç etmesidir. Bu göç biçimi kaynak ülkelere birtakım faydalar sağlasa da hedef ülkelerin daha da gelişmesine neden olmakta ve esas katkıyı onlara sunmaktadır. Beyin göçü ile ülkeler arasındaki kalkınma farkı giderek daha da derinleşmektedir. Bu bağlamda kaynak ülkenin kalkınması ile beyin göçü arasında çoğu zaman doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır. Ancak beyin göçü hala yaygın olsa da sınırların aşınması ve kaynak ülkenin geliştirmiş olduğu politikalar çerçevesinde beyin göçü yerine beyin dolaşımı olgusu tartışılır hale gelmekte ve beyin göçü ile kıyaslandığında beyin dolaşımına yönelik daha iyimser bir bakış açısı bulunmaktadır. Beyin göçü, ülkeler arasındaki farkın büyümesine neden olurken bazı bakış açılarına göre beyin dolaşımı bu farkın minimize edilmesini sağlayabilmektedir. Geriye dönüşü teşvik eden nitelikli programlar hayata geçirildiğinde kaynak ülke açısından beyin dolaşımının faydaları daha çok ön plana çıkmaktadır. Ülkeler arasında beyin dolaşımına yönelik birçok program bulunmaktadır. Bu programların bir kısmı yüksek vasıflı işgücünün hareketliliğine yönelik iken bir kısmı ise yükseköğrenime yönelik öğrenci ve personel hareketliliğini kapsamaktadır. Bu konuda üniversiteler arası iş birliği beyin dolaşımının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu hareketlilik aracılığıyla beşerî sermayesini yükselten bireyler ülkesinin kalkınmasına bir katkı sunabileceği düşünülmektedir.

Keywords
Göç, kalkınma, beşerî sermaye, bilginin dolaşımı.

Abstract
In this study, the relationships between brain drain, brain circulation and development phenomena are tried to be analyzed theoretically through various samples. One of the main problems of low-welfare societies is that people with high levels of human capital migrate to countries with high levels of welfare for many reasons. Although this form of migration brings some benefits to the source countries, it causes the further development of the target countries and offers them the main contribution. The development gap between the brain drain and countries is getting deeper and deeper. In this context, there is usually no linear relationship between the development of the source country and the brain drain. But although brain drain is still widespread, the phenomenon of brain circulation instead of brain drain is becoming debatable within the framework of the erosion of borders and the policies developed by the source country, and there is a more optimistic view of brain circulation compared to brain drain. While brain drain causes the difference between countries to grow, according to some points of view, brain circulation can minimize this difference. When qualified programs that encourage return are accomplished, the benefits of brain circulation come to the forefront in terms of the source country. There are many programs for brain circulation between countries. While some of these programs are aimed at the mobility of the highly skilled workforce, some cover the mobility of students and staff for higher education. Intercollegiate cooperation on this issue is an important component of brain circulation. It is believed that individuals who raise their human capital through this mobility can contribute to the development of their country.

Keywords
Migration, development, human capital, circulation of information.