BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

 
Author : Oğuz ÖZBEK  , Özge ERCAN  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 80-93
DOI Number: :
Cite : Oğuz ÖZBEK , Özge ERCAN, (5). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 80-93. Doi: .
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme düzeylerini saptayan bir ölçek geliştirmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 211 beden eğitimi öğretmeninden oluşmuştur. Ölçek formunda, mesleki sosyalleşme ile ilgili 49 madde yer almıştır. Güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla Cronbach-Alpha güvenirliğine bakılmıştır. Madde geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla madde toplam korelasyon analizi yapılmıştır. Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı, .84 bulunmuştur. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucu, ölçeğin 4 faktörlü olduğu saptanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucu ortaya konan faktör yapısına ilişkin modelin uygunluğu, Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edilmiştir. Elde edilen modelin uygunluğu, uyum ölçütleri ile test edilmiştir. Elde edilen verilere göre, model uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmüştür. Beden eğitim öğretmenleri için mesleki sosyalleşme ölçeğinde, işdoyumu boyutunda 13 madde, motivasyon boyutunda 6 madde, bağlılık boyutunda 7 madde ve kabullenme boyutunda 5 madde olmak üzere, dört boyut altında 31 madde yer almıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme düzeyini belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Keywords
Mesleki sosyalleşme, beden eğitimi öğretmeni, ölçek geliştirme.

Abstract
The purpose of this study was to develop a scale which determines the professional socialization levels of physical education teachers. This study was designed in survey model. Working group of the research is composed of 211 physical education teachers. There are 49 items related to professional socialization in the scale form. Cronbach-Alpha reliability was tested in order to provide proof for reliability. Total correlation analysis was carried out for the items in order to provide proof for item validity. Cronbach-Alpha internal consistency coefficient was found to be .84. The scale was determined to be a 4-factor scale as a result of Exploratory Factor Analysis. Cohesion of the factor structure model which was set forth as a result of Exploratory Factor Analysis was tested through Confirmatory Factor Analysis. Cohesion of the model obtained was tested via cohesion criterion. According to the data obtained, it was seen that the model cohesion values was at acceptable levels. In physical education teachers’ professional socialization scale, a there are total of 31 under four dimensions which are the work satisfaction dimension with 13 items, motivation dimension which 6 items, commitment dimension with 7 items and acquiescence dimension with 5 items. Findings regarding the validity and reliability of the scale show that it has the necessary qualities to be used for determining the professional socialization levels of physical education teachers.

Keywords
Professional socialization, physical education teachers, development of the scale