TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ

History Education in Pre-School History/Social Studies Curricula: Example of U.S.

TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ

 
Author : Gülçin DİLEK  , Kibar Aktın  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 36-56
DOI Number: :
Cite : Gülçin DİLEK , Kibar Aktın, (5). TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 36-56. Doi: .
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, ABD tarih/sosyal bilgiler programlarının okul öncesi dönemde tarih eğitimine yönelik ilke ve uygulamalarını ortaya koymak ve elde edilen bulguların Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla California, Massachusetts ve North Carolina eyaletlerinin tarih-sosyal bilgiler programları seçilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman incelemesi yöntemine uygun olarak sözü edilen eyaletlerin programları betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, okul öncesi dönemde tarih eğitimi yaklaşımının vatandaşlık eğitimi çerçevesinde kurgulandığı; bu bağlamda resmi ve dini tatil günlerinden hareketle çocuk oyunları, şiirler, Amerikan ve dünya tarihi literatüründeki hikâyeler, şahıs öyküleri, masallar, ülkenin sembolleri olan bayraklar, ikonlar vb. aracılığıyla çocuklara tarih eğitimine yönelik zaman, geçmiş, değişim gibi kavram ve olguların kazandırılmasının öngörüldüğü bulgulanmıştır. Okul öncesi dönemde çocuklarda tarihsel düşünme becerileri ile tarihsel duyarlılığın geliştirilmesi de inceleme sonucu elde edilen bulgular arasındadır.

Keywords
Okul öncesi, tarih eğitimi, ABD tarih-sosyal bilgiler öğretim programları

Abstract
the main principles of history teaching in pre-school education curricula in U.S. and thus to inspire similar studies in Turkey. For this purpose, states of California, Massachusetts, and North Carolina's history-social studies curricula have been selected through the convenience sampling. One of the qualitative research methods, document analysis was used in this study. Descriptive analysis technique is used for data analyzing. Data analysis shows that history teaching approach in preschool period is constructed mainly based on civics. It is also find out that with reference to the national and religious holidays, through child’s plays, poems, stories in national and global history literature, biographies, tales, flags and icons that symbols of the country, it is aimed to acquiring of the concepts and facts that time, past and change. The aim that improving historical thinking skills and historical consciousness in preschool education is another finding revealed in this study.

Keywords
Preschool, history education, civics, U.S. history-social studies curricula