ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS

ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS

 
Author : Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ  , Tolga GÜYER  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1807-1831
DOI Number: :
Cite : Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Tolga GÜYER, (8). ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 30, p. 1807-1831. Doi: .
    


Summary
The aim of this research was to investigate the factors that affect the choice of learners’ adaptable social interaction tool preferences in designed online learning environments and their views on online learning environments. The study group of the research was composed of 87 students, from Gazi University Faculty of Gazi Education Department of Computer Education and Instructional Technology who were enrolled in “Project Development and Management-I” course in 2010-2011 Fall Semester. The choice of this course for the implementation was due to the appropriateness of the course for cooperative, applied and project-based implementation. The data collection tools were choice and preference reasons of learners for social interaction tools form and structured forms in which they stated their views on the environment. To summarize the findings; the most important factor in the environment preference of the learners was that they think the number of the interactive tools and having more interactive tools in the learning environment are more beneficial in their learning. The second reason for student preference was whether there is a white board in the learning environment or not. Students wanted to use the white board implementation in general. Learners mostly tend to choose the tools that they believe to interact comfortably, productively and fast. Finally, it was concluded that the satisfaction levels of learners towards the learning environments were quite high.

Keywords
Online learning, interaction, adaptable, social interaction tools

Abstract
Bu araştırmanın amacı, tasarlanan çevrimiçi öğrenme ortamında öğrenenlerin tercihlerine bağlı olarak uyarlamış oldukları sosyal etkileşim araçlarını tercih etmelerini etkileyen unsurlar ile çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi “Proje Geliştirme ve Yönetimi I” dersini alan 87 öğrenci oluşturmuştur. Uygulamanın Proje Geliştirme ve Yönetimi I dersinin seçilmesinde işbirlikli çalışmaya uygun olması, uygulamalı ve proje temelli işlenebilir olması etkili olmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrenenlerin sosyal etkileşim araçlarını seçimlerine ilişkin seçim ve tercih nedenleri formu ile ortama ilişkin görüşlerini belirttikleri yapılandırılmış form kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar özetlenirse öğrenenlerin ortam tercihlerindeki en önemli etken etkileşim araçlarının sayısı ile öğrenme ortamında daha çok etkileşim aracı bulunmasının öğrenmeleri açısından daha faydalı olacağını düşünmeleridir. İkinci olarak öğrenci tercihleri ile ilgili öne çıkan etken; öğrenme ortamında beyaz tahta aracının bulunup bulunmamasıdır. Öğrenciler genellikle beyaz tahta uygulamasını kullanmak istemişlerdir. Öğrenenler daha çok; rahat, verimli ve hızlı etkileşim kurabileceklerine inandıkları araçları seçme eğilimindedirler. Bunun yanında, öğrenenlerin öğrenme ortamına ilişkin görüşlerinden yüksek düzeyde memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Çevrimiçi öğrenme, etkileşim, uyarlama, sosyal etkileşim araçları