KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER

TOTALITARIAN KYRGYZSTAN SSC AND TO PURIFY OF NATIONAL ELITES

KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER

 
Author : Füsun KARA    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 241-248
DOI Number: :
Cite : Füsun KARA , (5). KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 241-248. Doi: .
    


Summary
Bu makalede, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Totaliter Sistemin uygulanması ve aydınlara yönelik tasfiyeler anlatılmıştır. Türk halkları içinde en eski geçmişe sahip olan Kırgız adı tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Kırgızlar Çin tarih kayıtlarında M.Ö. 203-201 lerde geçmektedir. Rusya’nın Kırgızistan’ı işgali 19. Yüzyıl ortalarında başlamış ve 1876 yılında Kırgızistan’ın tamamı Rus İmparatorluğu’na dahil edilmiştir. Kırgızistan Rus koloni siyasetinin önemli bir alanı olmuştur. 1917 yılında Türk Dünyasında çok önemli olaylar meydana geldi. Bolşevik İhtilali Kırgızistanda Çarlık hakimiyetine son verdi, ancak Kırgızlara bağımsızlık getirmedi. Çarlık rejimi 1919’da Kırgızistanda kontrolü ele aldığı zaman Kırgızistan Kara Kırgız Otonom Bölgesi olarak yeniden adlandırıldı.

Keywords
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Aydınlar, Totaliter Sistem, Tasfiye Etmek, Kırgız.

Abstract
In this article, discussed totalitarian in the Kyrgyzstan Soviet Socialist Republic and purify to national elites. Having the oldest history in Turkish nations the name of Kyrgyz takes place in historical contexts. Kyrgyz take place in history registers of China in 203-201 BC. The invasion of Kyrgyzstan was completely invaded by Russian Empire in the year 1876. Kyrgyzstan became an important area of Russian colonial policy. So many important events happened in Turkish world in the year 1917. Bolşhevik Revolution ended the tsarist rule in Kyrgyzstan but it didn’t bring independence to Kyrgyzs. Kyrgyzstan was renamed as kyrgyzstan Kara Kyrgyz Autonomous Region when Soviet regime took the control is Kyrgyzstan in 1919.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Soviet Socialist Republic of Kyrgyzstan, National Elite, Totalitarian, To Purify, Kyrgyz