TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-”

AN EXAMPLE FOR THE USABILITY OF POSTAGE STAMPS IN HISTORY TEACHING “TEACHING TURKISH HISTORY THROUGH 100 STAMPS; THE YEARS BETWEEN 1863-1950”

TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-”

 
Author : Kubilay YAZICI    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 176-199
DOI Number: :
Cite : Kubilay YAZICI , (5). TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-”. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 176-199. Doi: .
    


Summary
Devletlerin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel gelecekleri, iktidarda bulunan güç tarafından tayin edilmekte ve devleti ilgilendiren bütün alanlar, benzer bir bakış açısı ile şekillendirilmektedir. Bu bakımdan devletlerin politikası, hem posta pullarının içeriklerinin hem de tarih öğretiminin nasıl olacağını belirleyici en temel unsurdur. Pullarla verilecek mesaj ve bu mesajın verilmesinde kullanılan kişi, olay ve nesneler, iktidarın bakış açısı doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu nedenle posta pulları, hem dönemin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bakış açısının hem de geçmiş algısının anlaşılması açısından bilgi kaynağı olabilecek özelliklere sahiptirler. Bu çalışma kapsamında, Osmanlı Dönemi (1863-1919), Ara Dönem (1920-1922) ve Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) yılları arası basılan posta pullarında yer alan yazılı ve görsel bilgiler incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan inceleme sonucunda pulların içerdikleri bilgilerin incelenen dönemlerdeki devletin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bakış açısını yansıtan ve basıldıkları dönemin tarih öğretimi algısıyla ilişkili bilgiler içerdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak pulların hem tarih öğretiminde bir araç olarak kullanılabileceği hem de basıldıkları dönemin tarih öğretimi algısının izahında faydalanılabileceği görüşü ileri sürülebilir.

Keywords
Posta Pulları, Bilgi, Kültür, Kimlik, Tarih Öğretimi.

Abstract
Political, social, cultural and educational futures of the states are determined by the ruling power and all the areas concerning the state are formed with a similar point of view. In this regard, the state’s policy is the most fundamental factor in determining how both the contents of the postage stamps and history teaching will be. Message given by the stamps and the person, event and objects used to give this message are shaped in line with the ruling power's point of view. For this reason, postage stamps have characteristics that can be a source of information about both the period's political, social, economic and cultural point of view and about understanding the past perception. In this study, written and visual data on postage stamps printed during the Ottoman Period (1863-1919), Interim period (1920-1922) and Republican Period (1923-1938) were examined. As a result of the examination done during the study, it was determined that stamps contained information reflecting the political, social, economic and cultural point of view of the examined period's state and information about history teaching perception of the time. Based on the obtained results, it can be stated that stamps can be used both as a tool in history teaching and in explaining history teaching perception of the period when they were printed.

Keywords
Postage Stamps, Information, Culture, Identity, History Teaching