NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

 
Author : Cengiz ŞAHİN  CENGİZ ŞAHİN, HATİCE KUMCAĞIZ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2136-2155
DOI Number: :
Cite : Cengiz ŞAHİN CENGİZ ŞAHİN, HATİCE KUMCAĞIZ, (8). NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 30, p. 2136-2155. Doi: .
    


Summary
Son yıllarda sosyal medya giderek popüler bir boş zaman etkinliği haline geldi. Çoğu insanın sosyal medya kullanımı sorunsuz olsa da, bazı kullanıcılar için sosyal medya aşırı ve / veya problemli etki yaptığı görülmektedir. Sosyal medya bağımlılığının neden olduğu problemler düşünüldüğünde, bu durumun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı ve narsisizm arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 520 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için “Sosyal Medya Ölçeği-Yetişkin Formu” (Şahin ve Yağcı, 2017), “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) ve “Narsistik Kişilik Envanteri” (Ames vd., 2006; Atay, 2009) kullanılmıştır. Verilerin dağılımı normal olduğundan verilerin analizinde (p>.05) parametrik testlerden çoklu regresyon analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları, sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, fakat sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur.

Keywords
Sosyal medya kullanımı, benlik saygısı, narsisizm, öğrenci.

Abstract
Social media has become an increasingly popular leisure activity over the last decade. Although most people’s social media use is non-problematic, a small number of users appear to engage in social media excessively and/or compulsively. It can be said that the determination of this situation is important when considering the problems caused by social media addiction. In this study, the relationship between social media addiction and self-esteem, narcissism were studied to investigate. The research group of the study composed of 520 students attending at the vocational school a government university. Data collection instruments were Social Media Addiction Scale - Adult Form (Şahin and Yağcı, 2017), Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) and Narcissistic Personality Inventory (Ames et al., 2006; Atay, 2009). Since the data showed normal distribution (p>.05), multiple regression analysis, Pearson Product-Moment Correlation analysis tests and descriptive statistics were implemented in the data analysis process. The results of analyze showed that social media addiction have a significant relationship in negative with self-esteem, but there is a positive relationship between social media addiction and narcissism.

Keywords
Social media addiction, self-esteem, narcissism, student.