KASTAMONU ADININ ORTAYA ÇIKIŞINI ANLATAN EN ESKİ KAYNAK: SALTUKNÂME

SALTUKNÂME: THE OLDEST SOURCE TELLING US NAME OF KASTAMONU COME OUT

KASTAMONU ADININ ORTAYA ÇIKIŞINI ANLATAN EN ESKİ KAYNAK: SALTUKNÂME

 
Author : Cevdet YAKUPOĞLU    
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 200-220
DOI Number: :
Cite : Cevdet YAKUPOĞLU , (5). KASTAMONU ADININ ORTAYA ÇIKIŞINI ANLATAN EN ESKİ KAYNAK: SALTUKNÂME. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 200-220. Doi: .
    


Summary
Şehzade Cem Sultan’ın emri ile Ebû’l-Hayr-ı Rûmî tarafından 1473-1480 M. yılları arasında kaleme alınan Saltuk-nâme adlı destanî eserde, Kastamonu’nun Türkler tarafından fethine büyük yer ayrılmıştır. Atabey Gazi, Muzaffereddin Gazi, Ali Bey, Süleyman Paşa gibi Türk beyleri ile Alagöz, Hasan Abdal ve Bostan Dede gibi pek çok kahramanın Kastamonu’nun fethinde üstlenmiş oldukları rol, tarihî kaynaklardan ve halk anlatılarından yararlanılmak suretiyle bu kaynakta ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bunlara ek olarak Saltuknâme, Kastamonu adının nasıl ortaya çıktığına dair bugün halk arasında anlatılagelen rivayetleri 550 yıl öncesine kadar götüren bilgiler sunmaktadır. Toplum hafızasının yöre tarihi ile ilgili rivayetleri uzun süre nasıl muhafaza ettiğini gösteren bu eser, Kastamonu adının ortaya çıkışı ile alakalı yazıya geçirilmiş en eski kayıtları da bünyesinde barındırmaktadır.Bu çalışmada, Saltuknâme’de Kastamonu’nun Türkler tarafından fethini ve vatan haline dönüştürülmesini anlatan bilgiler özetlenmiş; Kastamonu adının ortaya çıkışına işaret eden rivayet değerlendirilmiş ve bu ismin kaynağı üzerine, daha önce ele alınmamış tarihî-destanî malzeme ilim âleminin dikkatine sunulmuştur.

Keywords
Selçuklular, Çobanoğulları, Sarı Saltuk, Atabey Gazi, Candaroğulları

Abstract
On the order of Cem Sultan, the şehzâde, ordered Ebû'l-Hayr-ı Rûmi to write this epoch work called Saltukname between the years of 1473-1480, and the author wrote an extensive history of the conquest of the Kastamonu by Turks. In this work it details and examines the historical role of rulers such as Atabey Gazi, Muzafereddin Gazi, Ali Bey, Süleyman Paşa and so many heroes like Alagöz, Hasan Abdal, Bostan Dede who had a vital role in the conquest of Kastamonu by using historical resources and folk narratives. In addition to these, Saltuknâme contains vital information going back some 550 years which includes the origins of Kastamonu's name. This work also contains the point of view of the public and stories passed down from generation to generation in relation to the history of the region which includes the oldest records related to the name of the Kastamonu. This study, summarizes much of the information taken from Saltuknâme which related to the conquest of Kastamonu and its subsequent conversion into the Turkish homeland and this assesment of the narrative indicates where the name of Kastamonu was originated from and for the first time it is being brought to the attention of the academic world.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Seljuks, Çobanoğulları, Sarı Saltuk, Atabey Gazi, Candaroğulları