SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SELF-EFICACY BELIEFS TOWARD MUSEUM EDUCATION

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

 
Author : Cemil Cahit YEŞİLBURSA  , Salih USLU  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 410-428
DOI Number: :
Cite : Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Salih USLU, (5). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 410-428. Doi: .
    


Summary
Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançları farklı değişkenler açısından araştırılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Buna göre çalışma grubunu 389 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri yazarlar tarafından geliştirilen ölçek ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının genel olarak müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarında cinsiyet değişkenin etkili olmadığı görülmüştür. Sınıf değişkenine göre 3. Sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 4. Sınıflara göre daha yüksek öz-yeterlik inancına sahip oldukları görülmüştür. Müze eğitimi dersi alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu dersi alamayanlara göre öz-yeterlik inançlarının daha yüksel olduğu görülmüştür. Akdeniz Üniversitesinde okuyan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, Niğde Üniversitesindekilere göre müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Keywords
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Müze Eğitimi, Öz Yeterlik İnancı

Abstract
This study explores pre-service social studies teachers’ self-efficacy belies toward museum education in terms of different variables. Survey method was used in the study. Convenient sampling method was used to determine the study group. 389 participants were taken place in the study group. Data collected by using instrument that authors developed. Findings showed that pre-service social studies teachers’ self-efficacy beliefs toward museum education are generally positive. Gender variable was not effective on self-efficacy beliefs toward museum education. 3rd year pre-service social studies teachers’ self-efficacy beliefs toward museum education were higher than 4th year pre-service social studies teachers. Pre-service social studies teachers’ self-efficacy beliefs toward museum education who took museum education course were higher than those who did not take the course. Pre-service social studies teachers’ self- efficacy beliefs toward museum education who study in Akdeniz University were higher than those who study at Niğde University.

Keywords
Pre-service Social Studies, Museum Education, Self-Efficacy Belief