BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU

The MİLİTARY CONDİTİONS OF BALKAN STATES BEFORE THE BALKAN WARS

BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU

 
Author : Seda TAN  , Diren ÇAKILCI  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 354-381
DOI Number: :
Cite : Seda TAN , Diren ÇAKILCI, (5). BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 354-381. Doi: .
    


Summary
19.yy sonu ve 20.yy başında Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi tarihinde cereyan eden iç ve dış hadiseler Balkan Yarımadasındaki siyasi sınırların değişmesine neden olmuştur. Bağımzsılığını kazanan Balkan devletleri, Balkan Savaşlarına giden süreçte emellerine ulaşmak gayesiyle askeri güçlerini artırmak için çaba sarfetmişlerdir. Balkan Savaşları öncesinde Balkan devletlerinin askeri durumları ile ilgili bilgi veren dönem kaynakları arasında, Ragıb Rıfkı tarafından kaleme alınan Balkan Hükümetlerinin Teşkîlât-ı ‘Askeriyesi adlı risale ile M. Zati imzasıyla Zafer Mecmuasında yayınlanan Bir Bulgar Zâbitinin Balkan Hükümetlerinin Vaz‘iyet-i ‘Askeriyeleri Hakkındaki Mütala‘atı isimli yazı dizisi de bulunmaktadır. Söz konusu bu risaleler Balkan Devletleri’nin 20.yy başındaki askeri durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Keywords
Balkan Savaşı, Ordu, Ragıb Rıfkı, Dirvingov Petre.

Abstract
The internal and external matters occurred in Ottoman State’s military and politic history at the end of 19th century and in the early 20th century caused political borders in Balkan Peninsula to change. The Balkan states those gained independence made an effort to enhance their military power in order to attain their goals in the period leading to Balkan Wars. Among the era’s sources giving information about Balkan states’ military conditions before Balkan Wars, the pamphlet; Balkan Hükümetlerinin Teşkîlât-ı ‘Askeriyesi written by Ragıb Rıfkı and the article series; Bir Bulgar Zâbitinin Balkan Hükümetlerinin Vaz‘iyet-i ‘Askeriyeleri Hakkındaki Mütala‘atı published in Zafer Mecmuası by M. Zati exist. These aforesaid pamphlets give detailed information about Balkan States’ military conditions in the early 20th century.

Keywords
Balkan War, Military, Ragıb Rıfkı, Dirvingov Petre.