SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

 
Author : Ersin TOPÇU  , Beytullah KAYA  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 111-131
DOI Number: :
Cite : Ersin TOPÇU , Beytullah KAYA, (5). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 111-131. Doi: .
    


Summary
İlk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 olarak da adlandırılan yeni eğitim sistemi, Türkiye’nin mili eğitim sisteminde köklü değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerden bir tanesi de 5. sınıf sosyal bilgiler dersine artık branş öğretmeni olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin girmeye başlamasıdır. Lisans diplomasını, sosyal bilgiler öğretmenliğinden alanların yanı sıra, tarih-coğrafya bölümü/öğretmenliğinden alarak kendilerini lise öğretmenliğine hazırlayan fakat ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin, bu değişiklikle 5. sınıflarda da derse girmeye başlamaları çeşitli uyum sorunlarına neden olmuştur. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 2012-2013 değişikliği ile 5. sınıf öğrencilerine ders vermeye başlayan Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, bu sınıf seviyesindeki öğrenciler hakkında ne düşündükleri, beklentileri, sorunları, varsa hayal kırıklıkları vb durumlarının 4+4+4 temelinde ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kastamonu il merkezindeki toplam 5 ortaokulda görev yapan öğretmenler arasından seçilmiştir. Bu çerçevede araştırmaya 5’i bayan, 7’si erkek olmak üzere toplam 12 sosyal bilgiler öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf öğrencileriyle ders işlemek hususunda çeşitli sıkıntılar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Sosyal bilgiler öğretmenleri, 5. sınıf öğrencileri, 4+4+4 eğitim sistemi

Abstract
The new education system beginning for the first time in the 2012-2013 academic year, also known as 4 +4 +4, in Turkey has led to fundamental changes in the education system shaft. One of these changes is now beginning to enter social studies teachers in 5th grade social studies lesson as subject teachers. In addition to teachers who has bachelor’s degree in social studies education, teachers prepared their high school teacher but at secondary school serving social studies teachers who has bachelor’s degree in history-geography department / teacher, with this change to start entering the course of 5th grade lesson has led to a variety of compliance issues. The purpose of the study in line with this is to reveal the thoughts of social studies teachers began to teach 5th grade students with the change of 2012-2013, about this class-level students, expectations, problems, if any frustrations, etc. status according to4 +4 +4 basis. The participants of the study conducted in a qualitative research design, in the academic year 2013-2014 in the city of Kastamonu were selected from among teachers in a total of 5 secondary schools. In this context a total of 12 social studies teachers 5 female and 7 male were included in the research. Semi-structured interview form was used according to the qualitative research methods. An overall evaluation of the results obtained from the study, the social studies teachers suffer various difficulties about commit lessons with 5th grade students that has been concluded.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Social studies teachers, 5th grade students, 4 +4 +4 education system