OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ

A MULTI DIMENSIONAL INVESTIGATION OF NEGATIVE BEHAVIOURS OF TEACHERS

OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ

 
Author : Mustafa KÖROĞLU  , Dilek GENÇTANIRIM, Hayriye TORUNOĞLU  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 1-18
DOI Number: :
Cite : Mustafa KÖROĞLU , Dilek GENÇTANIRIM, Hayriye TORUNOĞLU, (5). OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 1-18. Doi: .
    


Summary
Çağdaş eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin tüm yönleri ile en iyi şekilde yetişmeleri açısından öğretmenlerin kritik bir rolü vardır. Öğretmenlerin öğrencileri üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz olmakla birlikte, öğretmenlerin farkında olarak ya da olmayarak yaptıkları bir dizi davranış öğrencileri üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilmektedir. Bu olumsuz etki öğretmenin yeterli akademik donanıma sahip olmaması, iletişim becerilerini kullanamaması ya da sınıf yönetimini etkili bir şekilde sağlayamamasından kaynaklanabilmektedir. Alan yazın incelendiğinde olumlu-etkili öğretmen davranışlarının kapsamlı olarak ele alındığı ve ortaya konulduğu; ancak olumsuz öğretmen davranışlarına ilişkin yeterli bilgi birikiminin olmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle olumsuz öğretmen davranışlarının ölçülmesine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin olumsuz davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formları ile öğretmen, öğrenci ve okul idarecilerine okul içerisinde karşılaştıkları olumsuz öğretmen davranışlarını belirtmeleri istenmiştir. Anket formlarında üç gruba yönelik farklı sorular yer almakla birlikte, anketlerde alan bilgisi, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik olmak üzere dört boyut yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçede yer alan uygun örnekleme metoduyla seçilen öğrenci, öğretmen ve idareciler oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve bu kapsamda öneriler sunulmuştur.

Keywords
Olumsuz öğretmen davranışları, alan bilgisi, sınıf yönetimi, rehberlik

Abstract
Teachers have a critical role in improving the abilities of their students. Although, unquestionably teachers have positive impacts on students, they may have negative effects on students knowingly or unknowingly. These may arise from academic inadequecy of teachers, not being able to use communication skills or unsuccessful classroom management. In literature, while the positive/effective behaviors of teachers have been studied extensively, there is not enough fund of knowledge about the negative behaviors of teachers and studies on negative behaviors of teachers are limited. From this point, in this study, it is aimed to determine the negative behaviors of teachers working in high schools. For this purpose, an open-ended questionnaire form prepared by the researchers. There are four dimensions as; professional knowledge, classroom management, assessment and evaluation and guidance. The study group is selected by the appropriate sampling method and it consists of students, teachers and school administrators of high schools in 2012-2013 academic year, in central province of Kırşehir. The findings of this study are discussed within the framework of the literature and in this context suggestions are presented.

Keywords
Negative behaviors of teacher, professional knowledge, classroom management, guidance