STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION

ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION

 
Author : Barış TOPTAŞ  , Özlem KILINÇER  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 507-530
DOI Number: :
Cite : Barış TOPTAŞ , Özlem KILINÇER, (8). STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 27, p. 507-530. Doi: .
    


Summary
In this study, it was aimed to develop the "Attitude Scale for Deciphering in Musical Education" to determine the students' attitudes towards deciphering music education students, and to prove the validity and reliability of this scale. Furthermore, based on the psychometric findings of the scale, the attitudes of music education students to decipher the instrumental education in terms of gender and class variables were examined. The data of the study were collected from 270 students who were educated in the branches of Music Education. According to the findings of exploratory factor analysis of the scale, it is seen that it has a structure composed of 4 dimensions. According to the Cronbach Alpha analysis, reliability of the scale varies between .83 and .88 in all subscales. Finally, music education students' attitudes towards deciphering in instrumental education differ according to gender and class level.

Keywords
Instrument Training, Transcription, Attitude Scale, Music Education

Abstract
Bu çalışmada, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin deşifre yapmaya yönelik tutumlarını belirlemek için "Çalgı Eğitiminde Deşifre Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği" geliştirmek ve geliştirilen bu ölçeğin geçerlik-güvenirliğini kanıtlamak amaçlanmıştır. Ayrıca ölçeğin psikometrik bulgularına dayalı olarak Müzik Eğitimi ABD öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın verileri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören 270 öğrenciden toplanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilen bulgularına göre 4 boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa analizlerine göre ölçeğin güvenirliği tüm alt boyutlarında .83 ile .88 arasında değişmektedir. Son olarak müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılar göstermektedir.

Keywords
Çalgı Eğitimi, Deşifre Yapma, Tutum Ölçeği, Müzik Eğitimi