KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LIVE IN RURAL AND URBAN AREAS IN WARENESS ON BIOLOGICAL CONCEPTS ENCOUNTER IN THEIR EVERYDAY LIFE

KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 
Author : Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER  , Yasemin BÜYÜKŞAHİN  
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 148-166
DOI Number: :
Cite : Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Yasemin BÜYÜKŞAHİN, (5). KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, p. 148-166. Doi: .
    


Summary
Kırsal bölge, genellikle tarım ve hayvancılığın yapıldığı, nispeten düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölge olarak tanımlanabilir. Söz konusu özellikleri nedeniyle bu bölgelerde yaşayan bireylerin kentsel bölgelerde yaşayanlara oranla, bitki ve hayvanların yaşam evrelerine ilişkin gözlem yapabilme olanaklarının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle çalışmada, doğal olaylarla daha yalın bir şekilde karşılaşma ortamı olduğu düşünülen kırsal bölge öğrencileri ile doğal yaşam alanlarının kısıtlandığı kentsel bölge öğrencilerinin çevrelerinde gözlemledikleri biyolojik olay ve olguların ne derece farkında olduklarının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kırşehir il merkezi ve Çiçekdağı ilçesinde öğrenim gören toplam 175 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubu, fene ilişkin kavram ve bilgilerle formal yollarla doğrudan karşılaşmamış olmaları nedeniyle ilkokul 2. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Çalışmada tekil tarama modeli kullanılmış; elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Kırsal kesimde daha fazla gözlem şansı bulunan öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları biyolojik olay ve olgulara ilişkin farkında olma düzeylerinin kentsel kesimde yaşayan öğrencilere göre daha fazla olması beklenirken, araştırma sonuçları kentsel kesimde yaşayan öğrencilerin farkındalıklarının daha yüksek düzeyde olduğu şeklinde sonuçlanmıştır.

Keywords
Biyolojik olay, olgu, kırsal bölge, farkındalık

Abstract
Rural region is generally described as an area where agriculture and stockbreeding are implemented and in parallel with this it is also an area where individuals living there have chance to observe all life cycle of plants and animals. In the same way, not having light and visual pollutions increase possibilities of making observation about sky and liveliness much more. For these reasons in study it is aimed determine to what extend students of rural region who are thought to have chance to meet natural cases in a simply way and students of urban region who are restricted from natural living regions are aware of scientific facts and cases. In accordance with this objective totally 175 students studying in Kırşehir city center and Çiçekdağı district were consisted of this study group. Within the context of this study the reason of selection of 2. grade students was that they had not encountered directly any scientific process and scientific information in the scope of lesson yet and the reason of not selection of 1. Grade students were about their focusing on read and write education as of the first year. The study was implemented in 2011-2012 academic year. Single screening model was used in study; acquired data was evaluated with content analysis. While it was expected that students’ those had more chance to make observation in rural region, awareness level for science terms in daily life were more than students in urban region, according to research results, it was determined that students living in urban region were more aware of scientific facts and cases than students living in rural region.

Keywords
Biological event, rural region, awareness.