LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ

THE METACOGNITIVE AWERENESS LEVELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS WITH ALICENCE AND THE ONES WHO DON’T DO SPORTS

LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ

 
Author : Soner TUZCUOĞLU  , Gülsen ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 158-175
DOI Number: :
Cite : Soner TUZCUOĞLU , Gülsen ÖZCAN, (5). LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 158-175. Doi: .
    


Summary
Bu araştırma ortaokul seviyesindeki lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde gerçekleşen bu araştırmaya, 2012- 2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan ve ortaokul 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören, lisanslı olarak takım sporları yapan 87, bireysel spor yapan 44 ve aktif olarak spor yapmayan 115 olmak üzere toplam 246 öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından geliştirilen, Karakelle ve Saraç (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Çocuklar için Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği B formu” ile toplanmıştır. Ölçekle toplanan veriler SPSS paket istatistik programında analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda 0.05 değeri, anlamlılık düzeyi olarak alınmıştır. Bu araştırmanın sonunda, spor yapma durumuna göre lisanslı olarak takım ve bireysel spor yapan öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde üst bilişsel farkındalıkları arasında anlamlı fark bulunmadığı, branş değişkenine göre incelendiğinde ise branşın üst bilişsel farkındalık düzeyine anlamlı derecede etkilediği, bu etkinin ise takım ve bireysel spor yapan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve branş değişkenleri beraber incelendiğinde ise öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerinde anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Diğer yandan öğrencilerin haftalık spor yapma saatlerine, spor branşına ve lisans yıllarına göre üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Keywords
Ortaokul, Spor, Üst Bilişsel Farkındalık, Takım Sporu, Bireysel Spor.

Abstract
This research has been done to determine the metacognitive awareness levels of secondary school students who do individual sports and team sports with licence and the ones who don’t do any sports. In this study, which has been carried out by using the survey method, 246 students, who are being educated in the 6th, 7th and 8th grades at some secondary schools in Çankaya, Ankara in the spring term of 2012-2013 academic year, have participated, 87 of whom do team sports with a licence, 44 of whom do individual sports and 115 of whom don’t do sports actively. The data has been collected with the Individual Information Form that was developed by the researcher and with “ The Metacognitive Awareness Scale for Children- Form B “, which was developed by Sperling, Howard, Miller and Murpy (2002) and was transleted into Turkish by Karakelle and Saraç (2007). The data collected via the scale has been analysed in the SPSS packet statistics programme. The 0,05 level has been taken as the significance level for the comparisons. At the end of this research, a significant difference regarding whether they do sports has been found in favor of the students who do individual and team sports with a licence, whereas a significant difference in reference to gender between the metacognitive awareness levels of the girls and boys who do team and individual sports with a licence hasn’t been found. On the other hand, a significant diffirence between metacognitive awareness levels hasn’t been found according to the hours they do sports weekly, the sport they do kind of sport , and the number of years they have had their licence for .
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Secondary school, Sport, Metacognitive Awareness, Team Sport, Individual Sport