HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ

MILD MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS READING COMPREHENSION AND INTERPRETATION LEVEL DETERMINATION INVESTIGATION OF THE TEXT POST DRAWN PICTURES

HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ

 
Author : İbrahim COŞKUN  , Tahir GÜR, Hülya AYKUTLU  
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 17-42
DOI Number: :
Cite : İbrahim COŞKUN , Tahir GÜR, Hülya AYKUTLU, (5). HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, p. 17-42. Doi: .
    


Summary
Bilgi kazanmada okuma çok önemli bir yere sahiptir ve öğrencilerin başarılı olmalarında belirleyici bir etkendir. Okuduğunu anlama becerisinin desteklenmesi için, zihin engelli öğrencilere verilen destek eğitim hizmetlerinde çocukların özelliklerine uygun bir anlama stratejisi, yöntemi ve tekniği kullanmak bu öğrencilerin anlama becerilerini olumlu yönde artıracaktır. Bu araştırmada kaynaştırma öğrencisi olan hafif düzeyde zihin engelli öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin belirlenmiştir. Okuduğunu anlama düzeyinin belirlenmesinin; okunan metin sonrası sözlü yanıtlar alınmasının, metin sonrası çizilen resimlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın sonunda çalışma grubundaki öğrenciler okunan hikâyedeki anlama düzeylerini resimlere sözlü cevaplara kıyasla daha yüksek oranda ve doğru yansıtmışlardır. Okunan metin sonrası çizilen resimler alınmış ve resim alanı uzmanı tarafından incelenmiştir.

Keywords
Özel eğitim, zihin engelliler, kaynaştırma eğitimi, hafif düzeyde yetersizlik, okuma becerisi ve öğretimi, okuduğunu anlama

Abstract
Gaining knowledge has a very important place in the reading and is a determining factor in the success of students. For the promotion of reading comprehension skills, educational support services provided to students with disabilities in mind the characteristics of children a proper comprehension strategies, methods and techniques to use in a positive way that will enhance students' comprehension skills. In this research, integrated students with mild intellectual disabilities to determine the students with reading comprehension levels evaluated the relation between the two levels. In this study, the level of reading comprehension and reading comprehension level determination;-read text after the taken of verbal answers, drawn after the text is showing a significant difference according to the pictures that were examined. Developed by researcher herself, the selected text prepared on the basis of the elements of the story and measurement tool that measures the level of comprehension, verbal and spoken directed to students as a answer has been received. The pictures were drawn after reading the text and photos have been examined by experts in the field.

Keywords
Special education, mental disabilities, inclusive education, mild deficiency, reading skills and edu