PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

AN INVESTIGATION OF USE OF METACOGNITIVE SKILLS DURING PROBLEM-SOLVING PROCESS: A QUALITATIVE STUDY

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

 
Author : Özden DEMİR  , Tuğba ÖÇAL  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 132-157
DOI Number: :
Cite : Özden DEMİR , Tuğba ÖÇAL, (5). PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 16, p. 132-157. Doi: .
    


Summary
Durum çalışması deseninde gerçekleştirilen bu çalışma, 2010-2011 akademik yılı bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ikinci sınıftaki sınıf öğretmen adaylarının problem çözme süreçlerindeki kullandıkları bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesi amacıyla akademik personel sınavında sorulan sorulara benzer bir matematik problemi sınıf öğretmeni adaylarına sorulmuştur. Öğretmen adaylarından alınan cevaplar doğrultusunda katılımcılar üç gruba ayrılmıştır; başarılı (n=6), orta düzey (n=5) ve başarısız (n=5). Araştırmada elde edilen bulgulara göre; farklı başarı düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeyleri arasında bir farklılık söz konusu olup; başarılı düzeydeki öğretmen adayları diğerlerine göre bilişsel farkındalık becerilerini daha etkili bir şekilde kullandıkları ve problem çözme süreçlerinden daha emin oldukları gözlemlenmiştir.

Keywords
Sınıf öğretmeni adayları, problem çözme, bilişsel farkındalık, bilişsel farkındalık becerileri

Abstract
The present study, conducted as a case study at Kafkas University in the spring semester of 2010-2011 academic year, aims at investigating second grade prospective teachers’ use of metacognitive skills during problem solving processes. The participants were identified through a mathematical problem which resembled the questions asked in the academic personnel examination. The participants were divided into three groups based on the answer they provided as successful (n=6), medium level (n=5), and unsuccessful (n=5). Then, the researchers conducted interviews with the participants identified. After the researchers’ evaluation, the interview data were reanalyzed by two experts separately. Findings show that students with different success levels differed in their use of metacognitive skills; and those who were more successful were also found to use more metacognitive skills and felt more self-confident during their problem solving processes.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Prospective classroom teachers, problem solving, metacognition, metacognitive skills