GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ

SOCIAL STUDIES EDUCATION WITH EIGHT TYPES OF GRAPHIC ORGANIZERS: EFFECT TO ACADEMIC SUCCESS AND ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS

GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ

 
Author : Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN    
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 83-109
DOI Number: :
Cite : Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN , (5). GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, p. 83-109. Doi: .
    


Summary
Bu çalışmada, Gallavan ve Kottler tarafından sunulan grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının Sosyal Bilgiler dersinde akademik başarı ve başarı yönelimlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Erzincan il merkezinde yer alan Salih Erkan İlkokulu altıncı sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinde işlenen ünite boyunca grafik örgütleyicilerin sekiz türüne yönelik uyarlanan etkinliklerle öğretim yapılmış, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Deneysel işlem altı hafta sürmüştür. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler derslerinde grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının öğrenenlerin akademik başarılarının ve başarı yönelimlerinin artmasında olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Başarı yönelimleri, grafik örgütleyiciler, sosyal bilgiler

Abstract
In this study, the effect of the use of eight types of graphic organizers suggested by Gallavan and Kottler on academic success and achievement goal orientations in social studies lessons. In the academic year 2012-2013, the sixth grade students from Salih Erkan Primary School which is in the center of Erzincan has attended this study. The research is designed according to pre-test/post-test control group test design which is one of the experimental design. The education during the unit is made with the activities adabted through eight types of graphic organizers for experimental group but for the control group traditional methods are used. Experimental method has continued for six weeks. Graphic organizers prepared as parallel to the subjects of lesson and original to the content of lesson by researcher are presented to experimental group. The groups are balanced considering the pre-test results of the Social Studies Achievement Test and Achievement Goal Orientations Scales (AGOS). It is determined that according to post test points in means of academical achievement levels, experimental group is more successful than control group. When it is evaluated in terms of achievement goal orientations, it is determined that the achievement goal orientations scale post test points of the students from experimental grup are higher than the points of the students from control group. Consequently, the use of eight types of the graphic organizers in social studies lesson is positively effective for the learners’achievement gol orientations increase.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Achievement goal orientations, graphic organizer, social studies