Summary


ARA DİSİPLİN ALANI OLARAK İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARI
Türkiye’de 2004 yılından sonra ortaya çıkan “İHVE ara disiplin alanı” ile ilgili öğretim faaliyetlerinin ilköğretim düzeyinde 9 branştaki (Sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar) öğretmenlerce gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Araştırma İHVE ara disiplin alanı ile ilgisi bulunan öğretmenlerin öğretmen yeterliklerine yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Kırıkkale İlinde görev yapan 520 öğretmen katılmıştır. Araştırmada deneysel olmayan desenlerden tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans, yüzde ve ortalamaları tablolarla verilmiş, 6 değişken bakımından öğretmen görüşlerinin istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili ise ANOVA ve t-Testi yapılmıştır. Araştırma sonunda ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin çok büyük bir kısmının kendisini İHVE konusunda yeterli gördüğü ancak bazı maddelerde olumlu görüşlerin azaldığı görülmüştür. İlköğretim öğretmenlerin çok büyük bir kısmı İHVE ile ilgili hizmetiçi eğitimlere katılmak istemektedir.

Keywords
Öğretmen Yeterliği, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi, Ara Disiplin Alanı, İlköğretim

References