Summary


THE ROLE OF PARENTS IN THE SOCIAL INTERACTION OF MENTALLY DISABLED CHILDREN

Bu çalışmanın amacı, zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin ve okulların sosyal ilişkiler kurma ihtiyaçlarını anlamak ve derinleştirmek, ebeveynlerin, zihinsel engelli çocuklarının sosyalleşmesine ilişkin üstlendikleri rollerine dair algılarını değerlendirmektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmış, toplamda 5 ebeveyn ile görüşme yapılmıştır. Bu mülakatlar deneyimlerin önemli detaylarını belirlemiştir. Elde edilen sonuçlar arasında, aile içinde çocukların günlük sosyal aktivitelere entegre edilmesi gereksiniminin yansıtıldığı, çünkü çocukların zamanlarının çoğunu aileleriyle ya da okulda geçirdikleri bulunmuştur. Okulda olumsuz durumlara yanıt verme, duyguları yönetme ve çatışma çözümleme ihtiyaçları açıkça görülmektedir. Bazen zihinsel engelli çocukların, okuldaki akranlarıyla ilişkilerini kolaylaştırmayan agresif davranışları olabilmektedir. Çalışmanın sonucunda, ailelerin sosyalleşme alışkanlıklarını teşvik eden ebeveynlik uygulamalarını hayata geçirmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Örneğin, rica etmek, teşekkür etmek, tartışmak ve çevresindeki diğer insanlarla paylaşmak gibi aile iletişiminde başlayacak iletişimin yarar sağlayacağı görülmüştür. Okulda, öğretmenlerin ailelerle çok yakın ve tamamlayıcı bir şekilde çalışması ve çocukları çatışmaların barışçıl çözümü için müzakere ve arabuluculukta güçlendirmeleri gerekliliği bulunmuştur.Keywords

Zihinsel engellilik, sosyal ilişkiler, aile iletişimi, ebeveyn rolü, ihtiyaçlar.References