Abstract


COVİD-19 PANDEMi DÖNEMi UZAKTAN EĞiTiM SÜRECiNDE BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMENLERiNiN KARŞILAŞTIKLARI SORUN VE ÖNERiLER

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorun ve önerileri tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile gerçekleştirilen bu araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden zincir örnekleme yöntemi kullanılarak 13 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi derslerinde yaşanılan sorunlar, uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi ders işlenişi ve uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi dersinin işleyişine yönelik çözüm önerileri temalarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında beden eğitimi dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesi sürecinin başarılı olarak sürdürülemediği, daha nitelikli uzaktan eğitim uygulaması için hem teknolojik alt yapı sistemin geliştirilmesi hem uzaktan eğitim süreçlerine göre öğretim programının yapılandırılması hem de sistemi kullanmakta olan öğrenci, öğretmen ve velilerin yeterli bilgi düzeyine sahip olması için eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Beden Eğitimi, beden eğitimi öğretmeni, covid-19, uzaktan eğitim, olgubilim

References