Abstract


KİCK BOKS ÜZERİNE YAPILMIŞ MAKALE VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze kadar Türkiye’de yayınlanmış tez ve makalelerde “Kick Boks” branşının kullanım sıklığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda “Kick boks” başlığı ve alt başlığı kapsamında YÖK Tez Merkezi ve DergiPark veri tabanlarında yayınlanan toplamda 21 tez ve 981 makale bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, 21 adet tez ve 15 adet makale saptanmıştır. Tarama modelinde geliştirilmiş olan mevcut çalışma, nitel çalışmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden “doküman analizi/ incelenmesi” ile yapılmıştır. Çalışmada tezlerin yayımlanan tezlerin yayınlandığı yılların dağılımı, yüksek lisans tezi ve doktora tezi şeklinde gruplandırıp frekansları, yayınlandığı üniversitelere göre dağılımları, yapıldıkları enstitülere göre dağılımı, anabilim dallarına göre dağılımı ve konuları açısından incelenmiştir. Makaleler de ise yıllara göre dağılımı, yazar sayısına göre dağılımı, dergilere göre dağılımı açısından incelenmiştir. Sonuçlar frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen verilerle birlikte kick boks başlığı kapsamında ulaşılan lisansüstü tezlerin ve makalelerin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı ve kick boks başlığı altında araştırma yapacaklara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Kick boks, bibliyografya, lisansüstü tezler, makaleler, spor

References