Summary


BELİEFS ON MARİTAL RELATİONSHİP AND PERCEPTIONS OF GENDER IN THE PREDICTION OF MOTHERS' TRADITIONAL MOTHERHOOD ROLE

Araştırmada annelerin geleneksel annelik rolünün yordanmasında toplumsal cinsiyet algıları ve evlilik ilişkisi inançlarının rolü incelenmiştir. Ayrıca annelerin geleneksel annelik rolü, toplumsal cinsiyet algısı ve evlilik ilişkisi inançlarının annelerin çalışma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin farklı illerinden evli ve çocuğu olan 309 kadın oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma tekniklerinin bir alt türü olan korelasyon türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Geleneksel Annelik Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelenmiş ve yapılan regresyon analizine göre evlilik ilişkisi inançlarının geleneksel annelik rolünü pozitif ve anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Bu bulguya göre annelerin evliliğe ilişkin olumsuz inançları arttıkça sergiledikleri annelik rolleri daha fazla gelenekselleşmektedir. Diğer bir bulgu ise toplumsal cinsiyet algısının geleneksel annelik rolünü negatif ve anlamlı olarak yordadığıdır. Diğer bir değişle annelerin kadın ve erkeğe yönelik yüklediği toplumsal cinsiyet algısı, olumluluğunu kaybettikçe annelerin annelik rolleri daha fazla geleneksel hale gelmektedir. Ele alınan değişkenlerin modele olan katkıları ayrı ayrı incelendiğinde evlilik ilişkisi inançlarının modele en büyük katkıyı sağladığı görülmektedir. Ayrıca çalışan annelerin geleneksel annelik rolünün çalışmayan annelerden daha düşük olduğu söylenebilir. Çalışan annelerin toplumsal cinsiyet algısındaki olumluluğun çalışmayan annelerden daha yüksek olduğu, evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançlarının ise çalışmayan annelerden daha düşük olduğu söylenebilir. Araştırmada elde edilen bulgular bir arada değerlendirildiğinde geleneksel annelik rolünün yordanmasında toplumsal cinsiyet algısının ve evlilik ilişkisi inançlarının rolü olduğu bu durumun da annelerin ücretli bir işte çalışıp çalışmadığına göre değiştiği görülmektedir.Keywords

Geleneksel annelik, toplumsal cinsiyet, evlilik ilişkisi inançları, regresyon analizi.References