Abstract


BİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ

İnternetin hayatın her alanında kullanılmasının yaygınlaşması, özellikle sosyal medyanın toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından her gün kontrol edilmesi insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle 20’li yaşlardaki üniversite öğrencisi gençler için çevrimiçi sağlık bilgilerine erişmek gittikçe popülerleşmektedir. Fakat elektronik kaynaklar vasıtası ile ulaşılan bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeye muhtaçtır. Kişiler doğru olmayan sağlık bilgilerine internet üzerinden ulaşıp uyguladıklarında çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bu araştırmada, bir Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinin belirlenerek çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler 15 Şubat-15 Mart 2024 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evreni, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim hayatına aktif devam eden 435 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 12.02.2024 tarih ve 181/02 No’lu kararı ile uygun bulunmuştur. Ayrıca Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından anketin öğrencilerde uygulanabilmesi için 15.02.2024 tarih ve 87325 sayılı yazı ile bilimsel çalışma izni verilmiştir. Örneklem seçilmemiş, okula 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde devam eden tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler; “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak anket uygulanması yoluyla toplanılmıştır. Nitel veriler sayısallaştırılmış ve analize uygun hale getirilmiştir. Analize uygun olmayan anketler çalışma dışında bırakılmıştır. SPSS programında standart sapma, frekans-yüzdeleme, aritmetik ortalama, ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında Anova ve Post-Hoc analizlerinden LSD yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların 129’u kadın, 70’i erkek; 133’ü 1. sınıf, 66’sı 2. sınıf öğrencisi; 102’si Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 59’u Optisyenlik, 24’ü İnşaat Teknolojileri, 14’ü Bilgisayar Programcılığı öğrencisidir. Öğrencilerden 2. sınıfların e-sağlık okuryazarlık puanları 1. sınıf katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Okuldaki programlar içerisinde ise, Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların, Optisyenlik ve Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığı seviyesi yüksek bireyler de dâhil edilerek, çeşitli eğitimlerle tüm toplumda konu hakkında farkındalık oluşturulması önerilmektedir.Keywords

e-sağlık okuryazarlığı, sağlık, internet kullanımı, üniversite öğrencileri.

References