Abstract


THE MEDIATING AND MODERATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-ORIENTED LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION: A STUDY ON HEALTH CARE WORKERS

Son yıllarda, sağlık odaklı liderlik konusu genellikle genel sağlık, gerginlik, depresyon ve anksiyete belirtileri gibi sağlıkla ilgili sonuçlarla araştırılmıştır. Buna karşılık, sağlık odaklı liderlik ile bağlantılı olarak çalışanların refahını dikkate alan araştırmaların yanı sıra sağlık odaklı liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların az olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, çalışanlar tarafından değerlendirilen sağlık odaklı liderlik ile iş tatmini arasındaki etkiyi araştırmak, çalışanların sağlık odaklı liderlik ile iş tatmini arasındaki etkide çalışmaya tutkunluğun etkisini analiz etmek istenmiştir. Çalışma nicel araştırma tasarımı ve betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örnekleminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri örneklemine 383 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. Çalışmada varyansa dayalı Yapısal Eşitlik Modeli tekniği kullanılmış ve SmartPLS (v 4.0) programında işlem gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kısmi en küçük kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ile ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık odaklı liderlik, iş tatmini ve çalışmaya tutkunluk değişkenleri aralarında etki olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda sağlık odaklı liderlik ve iş tatmini etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracı ve düzenleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular genel itibariyle değerlendirildiğinde; yöneticilerin sağlık odaklı tutum ve davranışlar sergilemesinin önemini açıkça görülmektedir.Keywords

Sağlık odaklı liderlik, çalışmaya tutkunluk, iş tatmini, sağlık çalışanları.

References