Abstract


MİNİMALİST İLLÜSTRASYON AFİŞLERİNDE METAFOR KULLANIMI, LUBA LUKOVA ÖRNEĞİ

Afişler, içinde barındırdığı mesajı izleyiciye doğrudan aktarma işlevi olan grafik tasarım ürünleridir. İçinde çok sayıda metafor barındıran afiş tasarımları akılda kalma, ilgi uyandırma gibi görevleri üstlenen, bir amaç doğrultusunda aktarılması gereken kümülatif birikimi bir topluluğa görsel yolla ileten materyallerdir. Afiş tasarımı ve illüstrasyon, grafik tasarım alanı öncelikli olmak üzere birçok multidisipliner alanda sanatsal ve subjektif olmaları sebebiyle entegre kullanılmaktadır. İllüstrasyon tekniğinin etkileyici ve ikna edici gücü afiş tasarımlarında anlam pekişmelerine imkân tanıyarak akılda kalıcılığı sağlamaktadır. Bu makalede, illüstrasyon afişlerinde metafor olgusunun incelenerek Luba Lokova’nın minimalist illüstrasyon afişlerindeki metaforik anlamların ortaya konması amaçlanmıştır. Metafor olgusuyla, görsel öğelerin altına gizlenen asıl anlam soyuttan somuta evirilip izleyiciye mesaj olarak aktarılmaktadır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Luba Lukova’nın 10 adet minimalist illüstrasyon afişi random seçilerek yorumlanmıştır. Ele alınan konuya istinaden Lukova'nın minimalist illüstrasyon afişleri incelendiğinde, tüm minimalist afişlerinde tek renk arka plan kullandığı, metafor olgusunu tematik olarak yetkin bir biçimde ele aldığı, sade bir üslupla fikir, duygu ve anlam üçlemesini izleyiciye aktardığı sonucuna ulaşılmıştır. Karmaşadan uzak tasvirler, düşündürücü ve güçlü bir tasarım tarzını benimseyen Lukova, illüstrasyon tekniği ile ele aldığı afişlerinde sansür, göç, ekoloji, açlık, yolsuzluk gibi sosyal konularını işlemiş ve kullandığı basit anlatım biçemi altında yatan derin anlamları cesur renk, çizgi ve şekil kullanarak izleyicide farkındalık oluşturarak aktarmıştır. İmge ve nesneleri yapıbozuma uğratarak etkin sembollere dönüştürmüş, tasarımda fikirleri ikonik imgeler haline getirerek empatik bir anlayışla yansıtmıştır. Renk kullanımları incelendiğinde, ele alınan temaya uygun biçimde sıcak veya soğuk renkler tercih edilmiştir. Tipografide ise serifsiz font kullanımlarının olduğu göze çarpmaktadır. Lukova, afişlerinde iki ayrı nesneyi benzerlik yönünden birleştirerek yeni görsel imgeler oluşturmuş ve bu oluşan yeni imge ile anlamsal bütünlüğü sağlayarak izleyiciye mesaj aktarmıştır. Afişlerde var olan figürlerin anatomik yapıları lekesel ve çizgisel formda stilize edilmiş ve karakteristik özellikleri başarılı şekilde sadeleştirilmiştir.Keywords

Afiş, illüstrasyon, metafor, Luba Lukova

References