Abstract


İNFLUENCERLAR’IN GÜCÜ: PARASOSYAL ETKİLEŞİM YOLUYLA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Günümüzde, sosyal medya platformları, işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşime geçmeleri için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Sosyal medya pazarlaması, işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan dinamik ve etkili bir strateji olarak günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yaklaşım, işletmelere tüketicilerle doğrudan ve kişiselleştirilmiş iletişim kurma imkânı sunarken, geniş kitlelere erişim ve yüksek etkileşim potansiyeli de sağlamaktadır. Sosyal medya influencer'ları, bu stratejinin merkezinde yer alarak, işletmelerin mesajlarını takipçilerine güvenilir bir şekilde iletmelerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. İnfluencer'lar ve takipçileri arasındaki güçlü bağlar, tüketicilerin marka algısını ve sadakatini, satın alma niyetini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Parasosyal etkileşim teorisi, medya kullanıcılarının medya kişilikleriyle tek taraflı ilişkiler geliştirebileceğini öne sürmekte ve bu ilişkilerin kullanıcıların işletmelere veya ürünlere yönelik tutumlarını ve davranışlarını etkileyebileceğini belirtmektedir. Sosyal medya influencer'ları ile takipçileri arasında gelişen parasosyal etkileşimler, özellikle sosyal medya çağında güçlü ve etkili hale gelmiştir. Bu çalışma, influencer pazarlamasının tüketici davranışları ve parasosyal etkileşim teorisine, aynı zamanda pazarlama pratiğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırma, influencer'ların algılanan güvenilirliği, influencer'lara yönelik tutum ve gönderilerinin kalitesi gibi değişkenlerin, parasosyal etkileşim üzerinden satın alma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen nicel ve betimsel bir araştırmadır. Karabük ilinde anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 21 ve AMOS 20 istatistiki analiz programları kullanılarak, yapısal eşitlik modellemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar, özellikle influencer pazarlamasının parasosyal etkileşime ve dolaylı olarak satın alma niyetine olan önemli etkisini ortaya koymaktadır. Bu analiz, influencer pazarlamasının, parasosyal etkileşim teorisi çerçevesinde, tüketicilerin satın alma niyetlerini etkileme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma, influencer'ların etkisinin sadece takipçi sayılarına ya da içeriğin görsel çekiciliğine indirgenemeyeceğini, bunun ötesinde kurulan parasosyal ilişkilerin derinliğinin ve niteliğinin de önemli olduğunu vurgulamaktadır.Keywords

Parasosyal etkileşim, influencer pazarlama, dijital pazarlama, satın alma niyeti, sosyal medya pazarlama

References