Summary


TÜRKİYE’ DE DEVLET OKULLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİĞİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma, Türkiye'deki devlet okulları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan erken çocukluk eğitimcilerinin müzik kullanımıyla ilgili görüşlerini incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, eğitimcilerin mevcut müzik etkinliklerinin durumunu, planlama ve uygulama süreçlerinde müziksel etkinliklere verdikleri önemi, diğer disiplinlerle ilişkilerini ve etkinliklerin yaratıcılık ile müziksel becerilerin gelişimine katkısını anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen görüşleri alınarak önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’de istatistikî bölge birimleri sınıflamasına göre belirlenen 12 bölge ve bu bölgelerde nüfus yoğunluğu en fazla olan illerde devlet okulu ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 24 erken çocukluk eğitimcisini (Okul Öncesi Öğretmeni/Çocuk Gelişimcisi) kapsamaktadır. Çalışma, belirli durumların ayrıntılı bir incelemesine odaklandığı için bir durum çalışması olarak nitelendirilmiştir. Araştırma, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve gerekli izin alındıktan sonra e-posta, telefon veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla "Zoom" sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait doğrudan alıntıların aktarılmasında devlet okullarında görev yapan katılımcılar için (KDÖ- katılımcı devlet okulu öğretmeni): KDÖ1, KDÖ2……….,KDÖ12; özel öğretim kurumlarında görev yapan katılımcılar için ise (KÖÖ- katılımcı özel okul öğretmeni): KÖÖ1, KÖÖ2,………KÖÖ12 kodlamaları kullanılmıştır. Veri analizi, katılan erken çocukluk eğitimcilerinin görüşlerini tümdengelim ve tümevarım analiz süreçlerini dikkate alarak kategorilere ayırmayı, çeşitli kategoriler ve alt kategoriler oluşturmayı ve içerik analizlerini yapmayı içermiştir. Elde edilen bulgular, müzik etkinliklerinin eğitimdeki önemini vurgulamakta ve öğretmenlerin bu etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alması gerektiğini belirtmektedir. Devlet okullarındaki öğretmenler, sınırlı materyal ve imkânlara sahip olmalarından dolayı müzik etkinliklerini gerçekleştirmede zorluklar yaşarken, özel okullardaki öğretmenler daha fazla destek ve imkândan faydalanabilmektedir. Araştırma, aile katılımının özel okullarda daha etkin olduğunu ve bu durumun çocukların eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Sonuçlar, erken çocukluk müzik eğitimini güçlendirmek amacıyla çeşitli öneriler sunmaktadır, bunlar arasında müzik öğretmeni sayısının artırılması, materyal eksikliğinin giderilmesi ve aile katılımının teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu önerilerin, gelecekteki araştırmaların ve müzik eğitimi uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceği vurgulanmaktadır.Keywords

Erken çocukluk eğitimi, müzik etkinlikleri, eğitimcilerin görüşleriReferences