Abstract


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden bireylerin sosyal beceri düzeylerinin çeşitli göre değişkenlere incelemektir. Nicel olan bu çalışmada tarama modeli benimsenmiştir. Çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen örnekleme grubunu 285 kadın, 245 erkek olmak üzere toplamda 530 kişi oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Matson, Ratatory ve Helsel (1983) tarafından geliştirilen ve Erdoğan (2002) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY) kullanılmıştır. Elde edilen verilere Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış olup testin sonuçları normal dağılım göstermemesine rağmen çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri incelendiğinde -3 ila +3 arasında olmasından dolayı verilerin normal dağılıma sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında elde edilen verilere bağımsız örneklem testi (T-testi) ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre verilerin homojenlik varsayımı sağlama durumuna bağlı olarak Welch değerleri dikkate alınmış ve ikinci seviye testi olarak Post Hoc testlerinden Games-Howell testi uygulanmıştır. Bulgular p<0.05 anlamlılık değerine göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, kendine aşırı güven ve uygun olmayan atılganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Spor yapma değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, olumlu sosyal davranış, sosyal iletişim kurabilme, kendine aşırı güven alt boyutları ve sosyal beceri toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, kendine aşırı güven, uygun olmayan atılganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Sonuç olarak, ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir.Keywords

Ortaöğretim, Sosyal Beceri, Spor, Öğrenim

References