Abstract


AN EXAMINATION OF MUSIC LESSON TEACHING PROGRAM IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS

21. yüzyılın devamlı değişen ve gelişen dünyasına uyum sağlayabilmek, birtakım farklı becerilerin edinilmesini gerektirmektedir. Bu becerilerden biri olan sosyal duygusal öğrenme becerilerinin kazanımı ve geliştirilmesi ise önemli ölçüde okullarda verilen eğitim ile mümkündür. Bu eğitimlerden biri olan genel müzik eğitimi, öğrencileri hem akademik, hem de sosyal duygusal yönden geliştiren bir role sahiptir. Müzik eğitiminin gerçekleştirilmesinde bir rehber niteliğinde olan müzik dersi öğretim programının incelenmesi ise bu açıdan önem kazanmaktadır. Buradan hareketle, çalışmanın amacı ilkokul-ortaokul müzik dersi öğretim programında bulunan alana özgü beceriler, özel amaçlar ve öğrenme alanlarındaki kazanımların, sosyal duygusal öğrenme becerileri kapsamında incelenmesi olarak belirlenmiştir. Son yıllarda sosyal duygusal öğrenme becerileri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğaldığı bilinmektedir. Ancak yapılan incelemede, müzik alanı kapsamında bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple, sosyal duygusal öğrenme becerileri ile müzik dersi öğretim programı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bu çalışma, özgün olması, müzik eğitimine katkı sağlaması ve araştırmacılar için yeni perspektifler sunması bakımından önemlidir. Araştırmanın deseni değerlendirmeye dayalı durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Doküman incelemesi yöntemi ile Elde edilen veriler, betimsel analiz uygulanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları neticesinde müzik dersi alanına özgü temel becerilerin, özel amaçların ve kazanımların en fazla sosyal farkındalık olmak üzere sırasıyla ilişki becerileri, öz farkındalık, öz yönetim ve sorumlu karar verme beceriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Yapılan incelemede Öğretim programının fazlasıyla sosyal farkındalık becerisini içerdiği; fakat diğer becerileri çok az sayıda içerdiği görülmüştür. Bu doğrultuda, müzik dersi öğretim programının genel olarak sosyal duygusal öğrenme becerilerini içermesi bakımından zayıf kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmış ve araştırmacılar için birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Sosyal Duygusal Öğrenme, Müzik Dersi, Öğretim Programı, Müzik Eğitimi

References