Abstract


TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Bir dilin bilimsel ve akademik alanda işlevsel olarak kullanımı ve dilin akademik olarak gelişimi, o dilin dünya dilleri arasında yer almasına katkı sağlayacaktır. Türkçenin, eğitimde ve akademik dünyada işlevsel kullanımı ve uluslararası bir bilim dili olması yolunda özellikle lisans ve lisansüstü programlara devam eden/edecek uluslararası öğrencilere akademik Türkçe öğretimi ciddi bir gerekliliktir. Her yıl Türkiye’ye ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim için çok sayıda uluslararası öğrenci gelmektedir. Dünyanın her yerinden, tüm bilim alanlarında ve dallarında eğitim için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin Türkçenin bir bilim dili olarak gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple “Akademik Türkçe Öğretimi” programları bu hususlar dikkate alınarak planlanmalı ve hazırlanmalıdır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler, Türkçe Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) A1, A2, B1, B2 ve C seviyelerinde Türkçe öğrenimlerini görseler de öğrencilerin devam edecekleri alan ve programlara özel akademik-bilimsel terim ve kelime öğrenimleri ile dil becerilerini akademik alanda kullanmaları yeterli düzeyde değildir. Uluslararası öğrencilerin; okudukları Türkçe akademik bir yazıyı veya dinledikleri bilimsel bir sunumu anlamlandırmaları, Türkçe akademik yayın yapabilmeleri ve daha fazla bilimsel etkinliklere katılımları için yeterli derecede akademik Türkçe eğitimi almaları gerekmektedir. Çalışmanın veri kaynaklarını; ilgili literatür, YÖK istatistikleri, Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından uluslararası öğrenciler için hazırlanan “Akademik Türkçe-1 ve Akademik Türkçe-2: Yazma” kitapları, Halit Karatay’ın editörlüğünü yaptığı “Akademik Türkçe” kitabı ve ‘akademik Türkçe öğretimi’ üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Bir nitel araştırma olan bu çalışmada öncelikle; doküman incelemesi yöntemiyle alanyazın taraması yapılmış, belirtilen kaynaklardan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretime devam eden uluslararası öğrenciler, bulundukları bilim alanı ve dalları ile ilgili istatistikî veriler incelenmiştir. Daha sonra çalışmanın örneklemini oluşturan kitaplardan elde edilen bulgular, bilimsel alan ve dallara göre akademik Türkçe öğretimi açısından analiz edilmiş, değerlendirmeler ve yorumlar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Akademik dil, Uluslararası öğrenci, Akademik Türkçe

References