Summary


ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE JOHARİ PENCERESİ BURDUR ÖRNEKLEMİ
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenlerinin demografik (cinsiyet, medeni durum ve branşlarının) özelliklerine göre iletişim ile ilgili görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada örneklem alımına gidilmemiştir. Araştırma çalışma evreni üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şehir merkezinde görev yapan 293 öğretmen katılmıştır. Araştırmada İletişimde Johari Penceresi olarak bilinen ölçek kullanılmıştır. Ölçek demografik bilgiler, geri bildirim verme ve iletişimde açık olma boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Johari Penceresi ölçeği sıralamalı bir ölçek olduğu için toplanan veriler öncelikle Kolmogorov-Smirnov Z normallik testine tabi tutulmuştur. Ölçeğin normallik gösterdiği tespit edildikten sonra t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin iletişimde açık olma ve iletişimde geri bildirimde bulunma ile cinsiyet, medeni durum ve görev değişkenine göre farklılık göstermedikleri saptanmıştır

Keywords
Öğrenen örgütler, johari penceresi, iletişim, ilköğretim

References