Summary


EFFECT OF LOGISTICS COSTS ON EXPORT AND COMPANY PERFORMANCE: A RESEARCH ON TRC 1 REGION COMPANIES

Bu çalışmanın amacı lojistik maliyetlerin firma performansı ve ihracat performansı üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu kapsamda TRC 1 bölgesi (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) sanayi ve ticaret odasına kayıtlı 391 işletme üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Hai ve Son'un (2019) tarafından geliştirilen lojistik maliyet ölçeği, Ellinger ve diğerleri (2002) tarafından geliştirilen firma performans ölçeği ve Navarro ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen ihracat performans ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 25 programı kullanılmıştır. Değişkenlerin toplam varyansın ne kadarını açıkladığı ve her bir değişkene ilişkin soruların kendi içlerinde ne kadar uyumlu olduğunun saptanması için her bir değişkene faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda lojistik maliyet değişkenin ve ihracat performans değişkenlerinin birer alt boyut, firma performans değişkenin ise iki alt boyuttan oluştuğu Lojistik maliyet değişkenin toplam varyansın %63,577’sini, Firma Performans değişkeninin toplam varyansın %64,726’sını ve İhracat performans değişkeninin toplam varyansın %75,458’ini açıkladığı görülmüştür. Faktör analizi sonucunda ayrıca, bu değişkenlere ilişkin soruların kendi aralarında uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeklerin normal dağılıp dağılmadığını ölçmek için normallik testi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Ölçeklerin güvenilir olup olmadığını ölçmek için güvenilirlik analizi yapılmış ve ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Faktörler arasındaki ilişki ölçmek için korelasyon analizi yapılmış yapılan korelasyon analizi sonucunda lojistik maliyetler ile firma performansı arasında 0,361’lik orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, lojistik maliyetler ile ihracat performansı arasında ise 0,045’lik düşük düzeyde anlamsız bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise lojistik maliyetlerin firma performansında oluşan değişimlerin %13 oranında açıkladığı ve lojistik maliyet uygunluğundaki her bir birim artışın firma performansında 0,288’lik bir artış yarattığı görülmüştür. Sigma değerine bakıldığında lojistik maliyetlerin firma performansı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Lojistik maliyet, firma performansı, ihracat performansıReferences