Abstract


SOSYAL DESTEĞİN MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Pozitif psikolojinin önemli kavramlarından olan yaşam doyumu ve mutluluk sıklıkla çalışılmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ise teknolojinin bireylere sunduğu kolaylığın yanında getirdiği zorluklardandandır. Sosyal bir varlık olan bireylerin algıladığı sevmek, sevilmek ve ait olma ihtiyaçlarını karşılanması ya da karşılanma yollarının bireyi ne yönde etkilediği merak konusudur. Bu nedenle bu çalışmada bireylerin algılamış olduğu sosyal desteğin onların mutluluk, yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mutluluk, yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılıklarının sosyal destek tarafından yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. Araştırma için betimsel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu üniversite öğrencileri oluştumaktadır. Araştırmaya 297’sı (%71.1) kadın ve 121’i (%28.9) erkek toplam 418 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sorularına yanıt aramak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda sosyal destek mutluluğun %17’sini; yaşam doyumunun %21’ini ve sosyal medya bağımlılığının %3’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Mutluluk ve yaşam doyumunu sosyal desteğin alt boyutlarından ilk sırada açıklayanın aileden alınan destek olduğu görülmüştür. Bu değişkenleri ikinci sırada açıklayan sosyal desteğin alt boyutu ise özel bir kişiden alınan destektir. Sosyal medya değişkeni ise sadece aileden alınan destekle açıklanmaktadır. Sosyal destek değişkeni, mutluluk ve yaşam doyumunun pozitif yordayıcısı iken; sosyal medya bağımlılığının negatif yordayıcısıdır. Buna göre üniversite öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri arttıkça mutluluk ve yaşam doyumu düzeylerinde de artış görülmektedir. Ayrıca, sosyal destek düzeyleri arttıkça sosyal medya bağımlılıkları azalmaktadur. Elde edilen bu sonuçlar alanyazına dayalı olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmanın uygulamalı olarak çalışan psikolojik danışmanlara yararlı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgulara göre üniversitedeki öğrencilerin sosyal destek ağlarını geliştirmek için sosyal becerileri yönelik psikoeğitimler yapılabilir. Ayrıca, üniversite öğrencilerine atılganlık eğitimi, sosyal kabul ve iletişim becerilerine yönelik seminerler, eğitimler düzenlenebilir.Keywords

Sosyal destek, mutluluk, yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı

References