Summary


EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA “LİDERLİK, OKUL YÖNETİMİ, OKUL MÜDÜRÜ” TEMALI ÖLÇEK GELİŞTİRME/UYARLAMA ÇALIŞMALARININ TEMATİK İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Bu araştırmada eğitim yönetimi alanında “liderlik, okul yönetimi, okul müdürü” temalı ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarının tematik içerik analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ile belirlenen temalar çerçevesinde yayımlanan ölçek geliştirme çalışmaları incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından bir analiz ortaya konulmuştur. Araştırmaya 2002-2022 yılları arasında yayımlanan toplam 42 çalışma dâhil edilmiştir. Anılan çalışmalar belirli kriterler dikkate alınarak sistematik bir şekilde seçilmiştir. Araştırmada ölçek çalışmaları alanlara ve çalışma yoğunluğuna, çalışma konularına, örneklem türü ve büyüklüklerine ve analiz türlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda en çok liderlik alanında çalışmaların yapıldığı, daha sonra okul müdürleri ve son olarak da okul yönetimine dair çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Araştırmaların örneklemlerinin ağırlıklı olarak öğretmenler, yöneticiler ve okul müdürlerinden oluştuğu, örneklem büyüklüklerinin ise n=136 ile n=1784 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarında yapılan analiz türleri incelendiğinde ise genel olarak tüm çalışmalarda açımlayıcı faktör analizinin yapıldığı, doğrulayıcı faktör analizinin ise 2010 yılından sonra yapılan çalışmalarda yer verilmeye başlandığı görülmektedir. Geçerlik analizi sonuçları incelendiğinde geliştirilen/uyarlanan ölçek çalışmalarında ağırlıklı olarak yapı geçerliğinin kontrol edildiği, bazı çalışmalarda ise kapsam, görünüş, ölçüt geçerliliklerinin de incelendiği belirlenmiştir. Güvenirlik analizi sonuçları incelendiğinde hemen hemen tüm çalışmalarda iç tutarlılık katsayısının belirlendiği, zaman zaman test tekrar test, %27’lik alt-üst grup bağımsız t-testi farkı, korelasyon analizi ve eş değer yarılar test yöntemlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Keywords

 Eğitim yönetimi, ölçek geliştirme, tematik içerik analizi.References