Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanal gerçeklik teknolojileri ve sanal gerçeklik teknoloji ürünleri oyunlar başta olmak üzere hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil eğitim süreçlerinde de ders materyalleri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile etkileşimli ürünler görünür olmaya başlamıştır. Bu araştırmacının amacı, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören, %52,8’u (n=182) erkek ve %47,2’i (n=163) kadın olmak üzere toplam 345 gönüllü Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimde sanal gerçekliğin kullanılmasına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara 5’li likert tipinde anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t testi ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımı konusundaki görüşlerinde cinsiyet ve öğretim türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf, bölüm, internette geçirilen süre, sanal gerçeklik (SG) teknoloji deneyimi olma, SG teknolojilerini ilk bilgi alma kaynakları değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. (P<0.05). Katılımcıların gelecekte SG teknolojilerinden faydalanan bir eğitmen olarak görme” değişkenlerine göre ise evet yanıtını verenler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonunda analiz verileri doğrultusunda sanal gerçeklik teknolojilerinin daha etkili hale getirebilmek için araştırmacılar tarafından bir takım çözüm önerileri sunulmuştur. Sağlık ve spor aktiviteleri ile egzersiz, antrenman ve eğitimler, SG teknolojileri kullanılması ile sporculara gerçek ortamda çalışılıyor hissi vereceği sporcuların performans verimini arttıracağı söylenebilir. SG teknolojileri hem bireylerin günlük spor aktiviteleri hem de elit atletlerin eğitiminde de yeni bir imkân olarak fırsatlar sunacaktır. Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının, uygulanan ankette SG teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına ilişkin görüşleri ölçüldüğü bu çakışmada Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının ölçek ortalamasının yüksek olduğu, SG teknolojilerinin Eğitimde kullanılmasına dair olumlu görüş sahibi oldukları tespit edilmiştir.Keywords

Sanal gerçeklik, metaverse, eğitimde teknoloji, öğrenci, sanal eğitim, beden eğitimi öğretmeniReferences